Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
romans - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bible Versions
Bible Books
కెంకిరేయూ పటనాతె మత్త సంగాతె సేవ తుంగాని మన పిబే అక్కా సేన మంచిథి.
థేమటె జనాకింకి తగ్తాటుగా పెబుని పెథెటె థానికి వందనాకు కెల్లాటి. అద్దు సేన జనాకింకి సాయమ్ తుంగ్తె. నాకు గూడ సేన సాయమ్ తుంగ్తె. గాబట్టి అద్దు మీయగ్గ బేని సాయమ్ కోరత్తకు ఆ సాయమ్ తుంగాటి.
నాతోటె కలియు యేసు కిరిస్తుని సేవ తుంగాని పిరిస్కిల్లా్లతికి థాని ముతపాలు ఆకులానికి నా వందనాకు కెల్లాటి.
ఓరు నాసేంకా ఓరి పానకిని ఈసి బాదపర్తోరు. నన్నే అయ్యకుండా యూదుర్కయ్యో వేరె సంగాకన్ని ఓరికి మరియూద తోపిసనోరు.
ఓరి లోత్తె కలియు వాథాని సంగత్తోరికి నా వందనాకు కెల్లాటి. ఆసియూ పరాంతాతె కిరిస్తుని నమ్తోరమటె నాకు పేమగా మంథాని జతగాండు ఎపెనెతు మొట్ట మొథొటివాండు. ఓనికి నా వందనాకు అంథిసాటి.
మీసేంకా సేన కస్టబరిసి పని తుంగాని మరియతికి నా వందనాకు కెల్లాటి.
నాతోటె కలియు జెల్దే మత్త నా సుట్టాకు ఆంథ్రోనీకునికి యూనియకునికి నా వందనాకు కెల్లాటి. ఓరు యేపారిర్కినమటె మంచి పెథెరు ఏంథి మినోరు. అథ్దె అయ్యోకా, ఓరు నాకన్న మున్నె కిరిస్తుని నమ్ముకుట్టోరు.
పెబునివల్ల నన్న నినె అంపిలియతు జతగాకినిరమ్ అత్తామ్. ఓనికి నా వందనాకు కెల్లాటి.
మాతోటె కలియు కిరిస్తుని సేవ తుంగాని ఊర్బాని, నాకు పేమగా మంథాని జతగాండు అత్త స్టాకునికి నా వందనాకు కెల్లాటి.
ఆపెల్లానికి కిరిస్తుని పొం్రొ నిజమత్త నమ్మకమ్ మత్తాటు రుజుమ ఆసి మింథె. ఓనికి నా వందనాకు కెల్లాటి. అరిస్టొబు లోత్తోరికి చెంతోరికి వందనాకు కెల్లాటి.
ఎరోథియును నా సుట్టమ్, ఓనికి నా వందనాకు కెల్లాటి. పెబునికి చెంత నర్కిసు లోత్తోరిని నన్న తలపతాటు కెల్లాటి.
పెబునిసేంకా బాథాకు అరిసి పని తుంగాని తురుపెయునా, తురుపెసా ఇంథాని నాటొకింకి నా వందనాకు కెల్లాటి. ఇంకొరొ నాటోడి పెర్సిసు సేన కస్టపరిసి పని తుంగ్తె. థానికి నా వందనాకు కెల్లాటి.
పెబు తెలుసుకుట్ట రూపసినికి ఓని ఎవ్వానికి నా వందనాకు కెల్లాటి. ఓని ఎవ్వా నాకుగూడ ఎవ్వానసుంటద్దు.
అసుంకిరితుని, ప్లెగొనిని, ఎర్మేను, పత్తరోబాసు, ఎర్మాను, ఓరితోటె మత్త వేరే జతగాకింకిగూడ వందనాకు కెల్లాటి.
పిలొలోగుని, యూలియ, నెరియూని, ఓని ఏలాడిని, ఒలుంపాని, ఓరితోటె మత్త థేమటె జనాకంథోరికి వందనాకు కెల్లాటి.
మీరు ఒరోంకొరో కలియు వాదనస్కె సుబ్బరమత్త ముద్దుకినితోటే ఒరోంకొరో వందనాకు తెలియ కెల్లాటి. కిరిస్తు సంగాక్కన్ని మీకు వందనాకు తెలియ కెచ్చనోరు.
జతగాకినిరే, నన్న మీమిని బతిమలాడనద్దు బాతథితుకు, మీమిని సిల్సానాంకి ఉపాయమ్ తుంగనోరిని, మీ అర్దికి ఇబ్బంథి కలిగిసనోరిని మీరు నేర్సకుట్టవాంటిని ఎదురు గిరిడి కెత్తనోరిని కనిపెట్టి ఓరికి దూరంగా మంథాటి.
ఆలాంటోరు యేసు కిరిస్తు పెబుని సేవ తుంగోరు; థానికి బదులుగా ఓరు, ఓరి డొక్కాకు నిత్తితోరు. మాయ మాటకినితోటె నమ్మిసోరె, బయుథికి మంచిగా వేడాని ఆరాదన తుంగోరె అమాయకుర్కిని మోసమ్ తుంగోరె మంత్తోరు.
గోని మీరు కిరిస్తుంకి లోబరిసి మినిరి ఇత్త విసయమ్ అంథోరు కేంజ్తోరు. అంత్కాటె మి విసయూతె నాకు సేన కుసెలిగా మింథె. మీరు మంచివాంటిని గురించి తెలివి సంపాథిసోరె, సెడ్డ విసయూతె తెలివి ఇల్లోవారుగా మందవాలె ఇంజి నన్న కోరనాన్.
సమా ఈథాని థెమండు జపునె సయుతానిని మీ కాల్కిని ఇడుపొ అనిగి థాయనాటు ఒగ్గితోండు. మన యేసు కిరిస్తు పెబుని దయ మీకు తోడాసి మంతె.
నాతోటె కలియు సేవ తుంగాని తిమోతి మీకు వందనాకు తెలియ పరసనోండు. నా సుట్టాకు అత్త లూసియు, యోసోను, సోసిపత్తురు గూడ మీకు వందనాకు తెలియ పరసనోరు.
పమలు కెత్తాని ఈ ఉత్తరతిని రాసాని తెర్తియు ఇంథాని నన్న పెబుని పెథెటె మీకు వందనాకు తెలియ పరసానాన్.
సంగమంతటికిని, నాకును సాయమ్ తుంగాని గాయుసు మీకు పెబుని పెథెటె వందనాకు కెచ్చనోండు. పటనాతికి కలెక్టరు అత్త ఎరస్తు, మీ జతగాండు కువార్తు మీకు వందనాకు తెలియ పరసాటి ఇంజోరె కెత్తోరు.
మన పెబు అత్త యేసు కిరిస్తుని దయూ మీ అంథొరితోటె మందవాలె, ఆమెన్
కుసేలి కబురు కెత్తనాటు థేమండు మీమిని గెట్టిపరస్తో. ఆ కుసేలి కబురు యేసు కిరిస్తుని గురింస్తమ్వ; వేరెవారు బేలా రచ్చన ఏంత్తోరో ఇందంథాని గురించి సేన ఏండ్కు రాసియంగ తాసి మత్తొ.
గోని ఇంజెబోనో థేమటె సేవకుర్కు రాస్త పకారమ్ ఆ రసియతె మంథాని నిజమ్ బయుదర్తె. అంథోరు థేమటిని నమ్మకంతోటె లోబరసోరే, ఓని అరిథె నడదవాలె ఇంజి బెస్కెటికి మంథాని థేమటె మాటాతె పకారమ్ అన్ని థేసకింకి ఆ రస్యమ్ తెలియ పరసి మింథె.
సర్వ లోకాతికి తెలివి కలిగి మంథాని థేమటికి, యేసు కిరిస్తు థోరింపినె బెస్కెటికి గొప్ప కలగవాలె ఆమెన్.