Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
revelation - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Bible Versions
Bible Books
సర్దె ఇంథాని పటనాతె మంథాని సంగ దూతనికి నిమ్మ రాసవలస్తద్దు బాతథితుకు: థేమటె ఏడు ఆత్మాకిని, ఏడు ఉక్కాకిని ఏంచి మందనోండు కెత్తనదు బాతథితుకు; నిమ్మ తుంగాని పనుంగిని నన్న పున్ని మినాన్, నిమ్మ బతికి మినిని ఇంథాని పెథేరు నీకు మత్కన్న నిమ్మ డొల్లి అత్తోండుగానె మినిన్.
నిమ్మ తెల్దె మంజి సావింకి తగ్త మిగల్తవాంటిని నిమ్మ గెట్టి తుంగా; నిమ్మ తుంగాని పనుంగు థేమటె మున్నె సామంతంగా మందనమ్వ ఇంజి నన్న ఊడిల్లాన్.
గాబట్టి నిమ్మ మొథోటి కేంజి నమ్ముకుట్టవాంటిని గురుతు తుంగి థాని పెయుసి నడదనాంకి మొదలు వాటా. నిమ్మ తెల్దె మందకుండా మతుకు, థొంగా వాదనాటు నన్న నీ పొం్రోడికి వెయుతాన్, నన్న బెస్కె వెయుతానో నీకు తెలియో గాబట్టి మునుసు మార్సా.
అత్కన్న సర్దెతె కొంత మంథి నీకు మినోరు, ఓరు, ఓరి గుడాకిని రోత తుంగకుండ సుబ్బరంగా తాస్తోరు; ఓరు పరలోకాతికి చెంతోరుగా మినోరు గాబట్టి తెల్ల గుడా కెర్సి నాతోటె నడత్తోర
గెలుపు ఏంతోండు బేనోండో ఓనికి కెరదనాంకి తెల్ల గుడా ఈతోరు. బెస్కెటికి మంథాని బతుకిని పుస్తకాతెనుంచి ఓని పెథేటిని తీసి వాటకుండ, నా అయ్యూని మున్నె ఓని దూతకిని మున్నె ఓని పెథేటిని ఒప్పుకుంటాన్.
సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ సంగాకింకి కెత్తవాంటిని కెమకు మందనోండు కేంజవాలె ఇంజోరె రాసా.
పిలథెల్పియూ ఇంథాని పటనాతె మంథాని సంగ దూతనికి నిమ్మ రాసవలస్తదు బాతథితుకు: సుబ్బరంగ మందనోండు, నిజాయుతి మందనోండు, థావీథిని తాలంచెవి మంథాని ఈండు, తలుపు వాట్తుకు బెనోరు గూడ థానిని తీసాలోరు, ఈండు తలుపు తీస్తుకు బేనోరు గూడ థానిని వాటాలోరు, ఆలోంటోండు కెత్తనద్దు బాతథితుకు:
నిమ్మ తుంగాని పనుంగిని నన్న పున్ని మినాన్. నీకు కొథ్దిగా బలమే మత్కన్న నిమ్మ నానిన్ తీసివాటకుండ, నా మాటతికి లోబరిసి మినిన్ గాబట్టి నీ మున్నె నన్న తలుపు తీసి వాట్తాన్, బేనో గూడ థానిని ముచ్చాలోండు.
ఊడా, కొంత మంథి జనాకు, ఓరు యూదుర్కు అయ్యోవారు అత్కన్న ఓరిని యూదుర్కు ఇంజి అబద్దమ్ కెచ్చనోరు, ఓరు సయుతాని గుంపింకి చెంత్తోరుగా మినోరు. నన్న ఓరిని నీకు ఈతాన్. ఓరు నీయగ్గ వాసి నీ కాల్కిని పొం్రొ అరిసి దండాకు వాటిత్తోరు, నన్న నీ పొం్రొ పేమగా మినాన్ ఇందంథాన్ని అస్కె ఓరు తెలుసుకుట్టాటు తుంగితాన్.
ఓపిగ పెయుసి మందవాలె ఇంజి నన్న కెత్త మాటాతికి నిమ్మ లోబరిసి మత్తిన్ గాబట్టి బూమితె పొం్రొ కాపరమ్ తుంగనోరిని సోథిసనాంకి, లోకమంతా వాథాని సోదన కాలతెనుంచి నిమ్మ తప్పిసనాంకి నన్న గూడ నీనిని కాపాడితాన్.
ఇథ్దో నన్న జపునె వాసనాన్. బేనో గూడ నీ కిరీటతిని తీసుకునకుండా నీకు మందనవాటిని నిమ్మ గెట్టింగా పెయుమ్.
గెలుపు ఏంతోండు బేనోండో ఓనిని నా థేమటె గుడిథె దూలమ్ తిస్తె వాటితాన్. ఓండు బెస్కె గూడ అగ్గనుంచి విడిసి అన్నొ. నా థేమటె పెథేటిని, నా థేమండు మంథాని పరలోకాతెనుంచి డిగ్గి వాథాని థేమటె పటనమత్త కొత్త యరుసలేంతిన్ పెథేటిని, నా కొత్త పెథేటిని ఓని పొం్రొ రాసిత్తాన్.
సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ సంగాకింకి కెత్తవాంటిని కెమక్కు మందనోండు కేంజవాలె ఇంజోరె రాసా.
లవోథెక్కియూ ఇంథాని పటనాతె మంథాని సంగ దూతనికి నిమ్మ రాసవలస్తదు బాతథితుకు: నమ్మకమ్ మందనోండు నినె నిజాయుతి గురించి సాచ్చిగా మందనోండు, థేమండు తుంగ్తవాంటన్నిటె తొలుసురాసి మంథాని ఆమెన్ ఇందనోండు కెత్తనద్దు బాతథితుకు:
నిమ్మ తుంగాని పనుంగిని నన్న పున్ని మినాన్. నిమ్మ సల్లగా గోని కాసిగా గోని ఇల్లిన్. నిమ్మ సల్లగా గోని కాసిగా గోని మతుకు నీకు మంచిగ మంతె.
ఈలా నిమ్మ సల్లగా మందకుండా కాసిగా మందకుండా నులికాసిగా మినిన్ గాబట్టి నా పమటెనుంచి నీనిని ఉచ్చితాన్.
నిమ్మ బిదవాండు, గుడ్డివాండు, బం్రొల్దె మందనోండు ఇంజి పున్నోకా, నన్న దనమంతుండు, సంసారమ్ కలియు మందనోండు, నాకు బాత కొదవిల్లె ఇంజి నిమ్మ కెచ్చనీన్.
గాబట్టి నిమ్మ సంసారి ఆదనాంకి కిస్దె సుబ్బరమ్ తుంగ్త బంగారతిని, నిమ్మ బం్రొల్దె నీ సిగ్గు వేడకుండా మందనాంకి, కెరదనాంకి తెల్ల గుడాతిని నాయగ్గనుంచి నిమ్మ ఏందవాలె ఇంజి, ఇంకా నీకు సూపు వాసి మంచిగా ఊడనాంకి నీ కండ్కింకి కాటుకె వాటవాలె ఇంజి నీకు సలా కెచ్చనాన్.
నన్న బేనోరిని పేమిసనానో ఓరిని గథ్దిసి ఓరి తవ్కిని సరి తుంగనాన్; గాబట్టి నిమ్మ జాగరదగా మంజి మనుసు మార్సా.
ఇథ్దో, తలుపు దగ్గర నిచ్చి తన్ననాన్; ఒరోండు నా లేంగు కేంజి, తలుపు తీస్తుకు ఓనగ్గ నన్న అంజి, ఓనితోటె థోడా తింతాన్. ఓండు గూడ నాతోటె కలియు థోడా తింతో.
నన్న గెలుపు ఏంథి నా తప్పెని పీటాతె పొం్రొ ఓనితొటె కుథి మందనాటు, బేనోండతుకు గెలుపు ఏంతోండో ఓండు గూడ నా పీటాతె నాతోటె కలియు కుద్దనాంకి సాయమ్ తుంగితాన్.
సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ సంగాకింకి కెత్తవాంటిని కెమకు మందనోండు కేంజవాలె ఇంజోరె రాసా ఇంజోరె కెత్తో.