Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
matthew - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bible Versions
Bible Books
మనుసుర్కు ఊడవాలె ఇంజి ఓరి మున్నె మీరు దర్మపు పనుంగు తుంగకుండ జాగరదగా మంథాటి, ఆలా తుంగ్కు, పరలోకాతె మంథాని మీ తప్పెనగ్గ మీకు పలితమ్ మన్నొ.
గాబట్టి నిమ్మ దర్మపు పనుంగు తుంగనస్కె, మనుసుర్కు నీనిని గొప్పంగ పొగడవాలె ఇంజి, మాయ వేసమ్ వాటనోరు గుడింగినె, బజాటె తుంగనాటు, నిమ్మ మున్నె బూర ఊథిస్కిన్; ఓరు ఓరి పలితతిని ఏంతోరింజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాన్.
గోని నిమ్మ దర్మపు పనుంగు తుంగనస్కె, నిమ్మ తుంగనద్దు సాటినె తుంగవాలె; నీ తినకయు తుంగనద్దు నీ రొడ్డకయు పున్నకుండ మందవాలె.
అస్కె సాటినెనుంచి ఊడాని నీ తప్పె నీకు నేటినె పలితమ్ ఈతో.
ఇంకా, నిమ్మ పాదన తుంగనస్కె, మాయ వేసమ్ వాటనోరు చెంతమ్ పాదన తుంగొద్దు. మనుసుర్కినికి ఊడకాదవాలె ఇంజి ఓరు పాదన గుడింగినె, అర్రింగినె, బజార్కినె నిచ్చి పాదన తుంగనాంకి ఇసటపరిథితోరు; ఓరు ఓరి పలితతిని ఏంథి మినోరు ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాన్
గోని నిమ్మ పాదన తుంగనస్కె, నీ అంకడాతికి అంజి, తలుపు వాటి, సాటినె మంథాని నీ తప్పెనగ్గ పాదన తుంగా; అస్కె, సాటినె ఊడాని నీ తప్పె నేటినె నీకు పలితమ్ ఈతో.
ఇంకా మీరు పాదన తుంగనస్కె, వేరే జనాకిని తిస్తె వొట్టి మాటకినితోటె వొదరమాటి. ఆలా ఎక్కువా వొదరటమ్ థోరింపినె ఓరి పాదన కేంజకయుతె ఇంజి ఓరు అనుకునుంజనోరు.
ఓరితిస్తె మీరు తుంగికీరి; మీ తప్పెనగ్గ మీరు తలపోక మున్నె మీకు బాత కావాలో ఇంజి ఓండు పున్ని మినో.
గాబట్టి మీరు ఈలా పాదన తుంగాటీ: పరలోకతె మంథాని మా తప్పె, నీ పెథెరి గొప్ప ఆదవాలె;
నిమ్మ పాలిసాని థేసమ్ వాదవాలె; నీ ఇస్టమ్ పరలోకాతె జరగతాటు బూమితె పొం్రొ గూడ జరగవాలె.
మాకు కావలస్త థోడాతిని నేండుగూడ మాకు ఈము.
మా రునస్తుర్కిని మమ్మ సెమిస్తాటు మా రునకినిగూడ మాకు సెమిసా.
మామిని సోదనతికి నడిపిసకుండా కీడునుంచి మామిని తప్పిసా, అన్ని అథికారమ్ సకితి, గొప్పతనమ్ బెస్కెటికి నీకే ఆదవాలె, ఆమెన్.
మనుసురుకు తుంగ్త తప్పుకిని మీరు ఓరికి సెమిస్తుకు, పరలోకాతె మందని మీ తప్పె గూడ మీమిని సెమిసితో.
మనుసురుకు తుంగ్త తప్పుకిని మీరు సెమిసకుండ మతుకు, మీ తప్పె గూడ మీరు తుంగాని తప్పుకిని మీకు సెమిసో.
మీరు ఉపవాసమ్ తుంగనస్కె, మాయ వేసమ్ వాటనోరు చెంతమ్ అడథాని ముకమ్ వాటి మంథికీరి. మనుసుర్కినికి ఊడకాదవాలె ఇంజి ఓరు ఉపవాసమ్ తుంగి, ఓరి ముకకిని మాడిసితోరు. ఓరు ఓరి పలితతిని ఏంథి మినోరు ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాన్.
గోని నిమ్మ ఉపవాసమ్ తుంగనస్కె, మనుసుర్కు ఆ ఉపవాసతిని వెడకుండ మందనాటు, సాటినె మందని నీ తప్పెనికి వేడకాదనాంకి, నీ తలకయుతికి సొమురు రాసి, నీ ముకతిని నొరుము.
అస్కె సాటినె ఊడాని నీ తప్పె నీకు నేటినె పలితమ్ ఈతో.
బూమితె పొం్రొ మీకు సంసారటిని కూడిపిసమాటి; ఇగ్గ సెద పెయుసి పుచ్చి థెయుతా, ఇగ్గ థొంగాకు బొస్సా వాటి థొంగిలిసితోరు.
పరలోకాతె మీకు సంసారటిని కూడిపిసాటి; అగ్గ పుచ్చె గోని సెద పెయుసి పాడు థాయటమ్ గోని మన్నో, అగ్గ థొంగాకు బొస్సా వాటి థొంగిలిసోరు.
మీ సంసారమ్ బెగ్గ మింథో అగ్గె మీ మనుసు గూడ మంతె.
కండు ఒల్దింకి థీపెమ్ ఆసి మింథె; గాబట్టి నీ కండు తేటంగా మతుకు నీ ఒల్లంతా వెన్నిలాసి మంతె.
నీ కండు సెడ్డదతుకు, నీ ఒల్లంతాగూడ సీకటిగానె మంతె; ఈలా నీయమటె మంథాని వెన్నెలి సీకటి అత్కు, ఆ సీకటి బెచ్చో గోరంగా మంతె.
బేనోగూడ ఇరుమరు ఎజమానుర్కింకి పని తుంగాలో. బారితుకు ఒరోన్ని పగ పెయుసి ఇంకొరోని పొం్రొ పేమ తాసితో. ఇల్లుకు ఒరోన్ని పెయుసి, ఇంకొరోన్ని తీసి వాటితో. గాబట్టి మీరు థేమటింకి ఈ లోక సంసారతికి పని తుంగాలీరి ఇంజోరె కెత్తో.
గాబట్టి బాత తింతామ్ ఇంజి, బాత ఉంటామ్ ఇంజి మీ పానతిని సేంకా విచ్చార పర్దకీరి; బాత కెరిథితామ్ ఇంజి మీ ఒల్దిని సేంకా గూడ విచ్చార పర్దకీరి ఇంజి మీకు కెచ్చనాన్. బారితుకు థోడాత్కన్న పానమ్, గుడానికన్న ఒల్లు గొప్పమ గథా?
ఆకాసతె ఎగరాని పిట్టెకిని ఊడాటి, అమ్వ వీతటమిల్లె కొయుతటమిల్లె, వాటింకి గర్సె గుమ్మి బాతిల్లె. అత్కన్న థేమండు వాటినిగూడ పోసిసోరే మినో; వాంటికన్న మీరు బెచ్చో గొప్పవారుగా మినిరిగథా?
విచ్చార పరదటమ్వల్ల మీయమటె బేనోండు ఓని బతుకిని ఒం్రో మారెడు ఎత్తునె పెంచాలితోండు?
గుడాని గురించి మీరు బారి బాద పరసనీరి? అడివి పుంగాకు బేలా పెరసనాకో ఇంజి వాటిని గురివాటి ఊడాటి. అమ్వ తిప్ప అరువో అమ్వ ఒడుకొ,
అత్కన్న సొలొమోను ఇంథాని రాజు గోని ఇంకా బేనోరుగూడ వాటి చెంతమ్ గొప్పంగా సింగరిసిల్లో ఇంజి మీకు కెచ్చనాన్.
ఈలా మన్నంగ, అల్ప నమ్మకమ్ మందనోరే, నేండు అడివితె మంజి, నాడి కిస్దె వాటాని గడ్డితికి థేమండు ఈలా సింగారమ్ తుంగ్తుకు, మీకు తుంగకుండా మంతోండా?
గాబట్టి మమ్మ బాత తింతామ్ ఇంజి, బాత ఉంటామ్, బాత కెరిథితామ్ ఇంజి మీరు వాటిని గురించి విచ్చార పర్దకీరి.
వీటిని గురించి ఈ లోకతోరు మెక్కోరె మినోరు; గోని ఇమ్వంతా మీకు కావలె ఇంజి పరలోకాతె మంథాని మీ తప్పె పున్ని మినో.
గాబట్టి మీరుబోనొ, మున్నె థేమటె థేసతిని, ఓని నీతితిని మెక్కాటి, అస్కె ఇవ్వంతా మీకు కలియు ఈదబరిథితా.
గాబట్టి, నాడే రోజిని గురించి విచ్చార పర్దికీరి; నాడితె రోజు థాని గురించి విచ్చార పర్దితె; బేని రొజినె తిప్పాక్కు ఆ రోజినికె సాలు.