Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
matthew - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bible Versions
Bible Books
ఓండు థీబెమంథి జనాకిని ఊడి, మెటా తర్రి అత్తో. ఆగ్గ ఓండు కుత్తపాయ, ఓని సిసూర్కు ఓనగ్గ వత్తోరు.
అస్కె ఓండు ఓరితోటె తిరియనాంకి మొదలిసి, ఈలా కెత్తో:
ఆత్మాతె బిదవారిగా మందనోరు కుసేల్దె మందనోరు; బారితుకు పరలోక రాజ్యమ్ ఓరదయుతె.
అడదనోరు కుసేల్దె మందనోరు; ఓరు ఓథార్సబర్దితోరు.
తగ్గిసి మందనోరు కుసేల్దె మందనోరు; ఓరు బూమితికి అక్కుథారిర్కయుతోరు.
థేమండు కోరనవాటిని తుంగనాంకి ఆస కలియు మందనోరు కుసేల్దె మందనోరు; ఓరు నిండుగా మంతోరు.
దయూ మందనోరు కుసేల్దె మందనోరు; ఓరు దయూ ఏంథితోరు.
రుదయతె సుబ్బరంగా మందనోరు కుసేల్దె మందనోరు; ఓరు థేమటిని ఊడితోరు.
సమా తుంగనోరు కుసేల్దె మందనోరు; ఓరు థేమటె పిల్లా ఇంజి కరంగబరిథితోరు.
నిజాయుతిటిని పెయుసి బాదపర్దనోరు కుసేలి మందనోరు; పరలోకమ్ ఓరథాసి మంతె.
నాసెంకా మీమిని దూసిసి బాద వాటి, రక రక సెడ్డ మాట కెచ్చి, మీపొం్రొ అబదంగ తప్పు వాట్తుకు మీరు కుసేలి మందనోరు.
సంతోసిసి కుసేల్దె మంథాటి; పరలోకాతె మీకు ఎక్కువా బమమతి మింథె; మీకు మున్నె థేమటె మాట కెత్తని సేవకుర్కిని గూడ ఆలే బాద వాట్తోరు.
మీరు ఈ లోకాతికి ఒవ్వోరి ఆసి మినిరి; ఒవ్వోరి రుసి ఈదకుండా మతుకు, అద్దు బేలా రుసి ఈదనాటు తుంగితాడా? మనుసుర్కు థానిని బయుథికి పొచ్చిసి, థానిని కాల్కినితోటె ఒగ్గనానికె గోని ఇంకా బాత్దానికి గూడ అద్దు మేలో.
మీరు ఈ లోకతికి వెలుంగాసి మినిరి; మెట్టాతె పొం్రొ మంథాని బస్తి వేడకాదకుంటా మన్నో.
మనుసుర్కు థీపెతిని నీర్సి కుంచతె అడుగు తాసకుండా, థీపె సుడిథె పొం్రొ థానిని తాసితోరు; అస్కె అద్దు లోత్తె మందనొరంథోరికి వెన్నెలి ఈతె.
ఈలా మనుసుర్కు మీ మంచి పనుంగిని ఊడి, పరలోకాతె మంథాని మీ తప్పెని గొప్ప తుంగనాంకి, మీ వెన్నెలి అంథోరి మున్నె మెరసవాలె.
మోసే ఇత్త ఆగ్నియకినె గోని థేమండు కెత్త మాటకిని గోని పాడు తుంగనాంకి నన్న వత్తాన్ ఇంజి అనుకుండకీరి; పాడు తుంగనాంకి అయ్యో గోని, వాంటిని పెయుసి నడదనాంకె నన్న వత్తాన్.
ఈ ఆకాసమ్ బూమి పాడాసి థెయుతా గోని థేమటె ఆగ్నియకంతా జరగానిథాకా వాంటెనుంచి ఒరో సిన్న పొల్లన్న, ఒరో సున్నా అన్న పాడాసి అన్నొ ఇంజి నిజంగా మీకు కెచ్చనాన్.
గాబట్టి ఈ ఆగ్నియకినమటె ఒరో సిన్న మాటతిని పెయుసి నడదకుండా, థాని గురించి బోథిసనోండు పరలోకాతె అంథోరికన్న సిన్నతోండుగా మంతో. బేనో అతుకు వీటిని పెయుసి నడదనోండో ఓండు పరలోక థేసాతె గొప్పవాండుగా మంతో.
థేమండు కోరనవాంటినె పండితుర్కు పరిసేయుర్కు తుంగనిథానికన్న మీరు ఎక్కువా తుంగకుండా మతుకు మీరు పరలోక థేసతికి థాయూలిరి ఇంజోరె మీకు కెచ్చనాన్.
అమకొద్దు ఇంథాని మాట మీరు కేంజి మత్తీరి; అమకనోండు తీర్పినె పాలయుతో ఇంజోరె పూర్వాతోరికి కెత్త మాట గూడ మీరు కేంజి మినిరి.
గోని నన్న మీకు కెచ్చనాన్: వేరేవానితోటె అడ్డగోలె కోప పరిసి మందనోండు తీర్పినె పాలయుతో; వేరేవానిని "నిమ్మ బాత్దానికి గూడ మేలిన్' ఇంజి కెత్తనోండు పంచాయుతి తీర్పినె పాలయుతో; వెర్రివానె ఇంజి సాపిసనోండు నరకాతికి పాలయుతో.
గాబట్టి నిమ్మ బలి ఈదనాంకి గథ్దెపీటాతగ్గ నీ కానికె పెయుసి వాదనస్కె, వేరేవాండు నీ పొం్రో పగపెయుసి మినొ ఇంజి అస్కె నిమ్మ గురుతు తుంగ్కు,
అగ్గే గథ్దెపీటాతగ,్గ నీ కానికేని విడిసి వాటి గిరుడ్డి అంజి, మున్నె నీమ్మ ఓనితోటె సమాపర్సి, ఆపాయు వాసి నీ కానికె ఈము.
నీ పొం్రొ తప్పు వాటనోండు నీనిని కోర్టింకి తీసోదకుండా, కోర్టుతోరు నీనిని సయునుర్కినగ్గ ఒపగిసకుండా, సయునుర్కు నీనిని జెయుల్దె వాటోక మున్నె, నీ పొం్రొ తప్పు వాటనోండు అరిథె మన్నంగానె జప్పునె ఓనగ్గ అంజి ఓనితోటె సమా పరుము.
ఇల్లకుండమతుకు, నీయగ్గ మంథాని సిల్లిగవ్వ గూడ ఈథానిథాకా, నిమ్మ అగ్గనుంచి బయుథికి వర్రిని ఇంజోరె నీకు నిజంగా కెచ్చనాన్.
లంజతనమ్ తుంగోద్దు ఇంజోరె పూర్వాతోరికి కెత్త మాట మీరు కేంజి మినిరిగథా.
గోని నన్న మీకు కెచ్చనాన్: ఒరో నాటోటిని సెడ్డ ఆసతోటె ఊడనోండు ఓని రుదయూతె థానితోటె లంజతనమ్ తుంగ్తోండయుతో.
నీ తిన కండు నీకు అడ్డు వతుకు, థానిని పీకి వాట; నీ ఒల్లంతా నరకాతె అరదంథానికన్న నీ ఒల్దె అవయదకినె ఒరొటి పాడాసి దయటమ్ నీకు మంచి అయుతె
నీ తిన కయు నీకు అడ్డు వతుకు, థానిని నరికి వాట; నీ ఒల్లంతా నరకాతె అరథానిథానికన్న నీ ఒల్దె అవయకినె ఒరొటి పాడాసి దయటమ్ నీకు మంచి అయుతె
ముత్తెని విడిసి ఈథాని పతివాండు విడాకు పత్తరమ్ రాసి ఈదవాలె ఇంజి పూర్వాతె కెచ్చి మత్తోరు.
గోని నన్న మీకు కెచ్చనాన్: లంజతనమ్ పెయుసి గోని ఇంకా బాత్దానిని పెయుసి ఒరోండు ఓని ముత్తెని విడిసితుకు, థానిని లంజతనమ్ తుంగిసనిథానిగా మంతో. ఆలా విడస్తథానిని పెల్లి తుంగుకుండనోండు గూడ లంజతనమ్ తుంగనోండయుతో.
ఇంకా, అబద్దంగ ఒట్టు వాటకుండా నిమ్మ తుంగాని పమానకిని థేమటె మున్నె తుంగవాలె ఇంజి పూర్వతోరికి కెత్తదు మీరు కేంజి మినిర్.
గోని నన్న మీకు కెచ్చనాన్: బేమాతరమ్ ఓట్టు వాటకుండొద్దు. ఆకాసమ్తోడు ఇంజి ఒట్టు వాటొద్దు; బారితుకు అద్దు థేమటె పీటా ఆసి మింథె.
బూమితోడు ఇంజి ఒట్టు వాటొద్దు, అద్దు ఓని కాల్కిని పీటా; యెరుసలేమ్తోడు ఇంజి ఒట్టు వాటొద్దు, అద్దు గొప్ప రాజుని బస్తి ఆసి మింథె.
నీ తలకయుతోడు ఇంజి ఒట్టు వాటుకుండొద్దు; బారితుకు నీ తలకయుథె మంథాని ఒరో కెల్దినిగూడ తెల్లంగా గాని నల్లంగా గాని మార్సాలిన్.
మీరు తిరియూని మాటాకు యూ ఇతుకు యూయే, ఇల్లె ఇతుకు ఇల్లె ఇత్తాటు కెత్తవాలె; వీంటికి మించి తిరియనద్దు సయుతానుతెనుంచి వాదనద్దు.
కండినికి కండు, పల్దికి పల్లు బదులు తీసవాలె ఇంజి పూర్వాతె కెత్త మాట మీరు కేంజ్తీరి.
గోని నన్న మీకు కెచ్చనాన్: సెడ్డ తుంగనోనిన్ ఎథిరిసొద్దు; ఒరోండు నీనిని తిన చెంపతె పొం్రో తన్తుకు, ఓనికి ఇంకొరొ చెంపతిని గూడ జరుమ్ము.
బేనోండన్న నీ పొం్రొ గొడవ తుంగి, నీ కూసాతె సేంకా పంచాయుతి వాట్తుకు, ఓనికి నీ కండవతిని గూడ ఈము.
ఒరోండు ఒరొ కొసురు దూరమ్ వాదవాలె ఇంజి నీనిని బలంతమ్ తుంగ్కు, ఓనితోటె రొండు కోసురు దూరమ్ అన్ను.
నీయగ్గ తలపనోనికి ఈము; నీయగ్గ బాకి తలపవాలె ఇందనోనికి ఇల్లా ఇంథికిని.
నీ పక్కతోనిని పేమిసి, నీ కోడగాని పొం్రొ ఈర్స వాటి మంథా ఇంథాని మాట పూరవతోరు కెత్తదు మీరు కేంజీ మినిర్ గథా?
గోని నన్న మీకు కెచ్చనాన్: మీ కోడగారిని పేమిసాటి; మీమిని సాపిసనోరిని థీవిసాటి; మీ పొం్రొ ఈర్స వాటనోరికి మంచి తుంగాటి; మీమిని నింథిసి బాద వాటనోరి సేంకా, పాదన తుంగాటి.
ఈలా తుంగ్కు మీరు పరలోకాతె మందని మీ తప్పెంకి మర్కు ఆసి మంతీరి. ఓండు సెడ్డవోరి పొం్రొ మంచివోరి పొం్రొ ఓని పొడుథిని పేవిసనో; నిజాయుతి మందనోరి పొం్రొ, నిజాయుతి ఇల్లోవోరి పొం్రొ వానా అరివిసనో.
మీమిని పేమిసనోరిని మీరు పేమిస్త్కు, మీకు బాత పలితమ్ మింథె? పన్ను వసుల్ తుంగనోరు గూడ ఆలే తుంగనోరు గథా?
మీ జతగాకినికె మీరు వందనా కెత్కు, థాంటె గొప్పతనమ్ బాత మింథె? వేరే జనాకు గూడ ఆలే తుంగనోరు గథా?
గాబట్టి పరలోకాతె మంథాని మీ తప్పె అన్నిటె నిండి మందనాటు, మీరు గూడ అన్నిటె నిండి మందవాలె.