Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
matthew - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bible Versions
Bible Books
యేసు ఓని పన్నెండుమంథి సిసూర్కింకి ఆగ్నియపిసి సాలిస్త పాయ, ఓరిని బస్తికినె బోథిసనాంకి కుసేలి కబురు కెత్తనాంకి ఆ జేగా విడిసి అత్తో.
ఆ సమయూతె జెయుల్దె మత్త యోవాను కిరిస్తు తుంగాని పనుంగిని గురించి కేంజి, ఓని సిసూర్కినమటె ఇరుమరిని కరంగి:
వాదనోండు నిమ్మెనా ఇల్లుకు ఇంకోరోని సేంకా ఎదురూడవాలేనా ఇంజి ఓనగ్గ తలపనాంకి రోత్తో.
అస్కె యేసు ఓరిని ఊడి: మీరు కేంజ్తవాంటిని ఊడ్తవాంటిని యోవానగ్గ అంజి కెల్లాటి.
గుడ్డివారు ఊడనోరు, అమటివారు నడసనోరు, పొడరోగమ్ మందనోరు సుబ్బరమ్ ఆసనోరు, చెవిటివారు కేంజనోరు, డొల్లి అత్తోరు తేదనోరు, పేదవారు కుసేలి కబురు కేంజనోరు.
ఇంకా నాగురించి అనుమానమ్ పరువోవాండు కుసేలి మందనోండే ఇంజోరె కెత్తో.
ఓరు గిరుడ్డి అంజోరె మన్నంగా, యేసు యోవానిని గురించి జనాకింకి ఈలా కెత్తో: మీరు బాత్దాని ఊడనాంకి అడివితికి అత్తీరి? గాల్దికి కదలాని తుంగపుల్లాని ఊడనాంకి అత్తిరె?
ఇల్లుకు, మీరు బాత ఊడనాంకి అత్తీరి? సన్న గుడ్డాకు కెరత్త మనుసిని ఊడనాంకి అత్తీరె? ఇథ్దో, సన్న గుడా కెర్సి, సుకంగ బతకనోరు రాజుర్కిని బవనాతె మినోరు.
మరి, మీరు బాత ఊడనాంకి అత్తీరి? థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తనోనిని ఊడనాంకి అత్తీరె? గోని థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తనోనిన్ కన్నా గొప్పవానినే మీరు ఊడ్తీరి ఇంజి మీకు కెచ్చనాన్.
బేలాయుతుకు, ఇథ్దో, నన్న నా దూతని నీకు మున్నె రోచ్చనాన్; ఓండు నీకు మున్నె అంజి, నీకు అర్రిని చక్కంగా తుంగితో ఇంజి ఈనిని గురుంచే రాసి మంతె.
నాటోకినె పుట్తోరమటె బాప్తీసమీథాని యోవానిన్ కన్న గొప్పవాండు బేనోగూడ పుట్టిల్లె. అత్కన్న, థేమండు పాలిసాని థేసాతె తక్కువవాండుగా మినోండు ఓనికన్న గొప్పవాండుగ మినొ ఇంజి మీకు నిజంగా కెచ్చనాన్.
బాప్తీసమ్ ఈథాని యోవాను బోథిస్త రోజినుంచి ఇంజెటిథాకా పరలోక థేసతికి బలమత్త ఎథిరింపు మింథె; ఆలా ఎథిరిసనోరు థానిని పెయుదవాలె ఇంజి మినోరు.
మోసే రాస్త ఆగ్నియకిని నినె పూర్వాతె థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తనోరి మాటాక్కంతా యోవానిన్ రోజుథాకా కెచ్చోరె మత్తోరు.
మీరు ఈ మాటకిని మనుసు పూర్తిగా నమ్ముకుట్కు, వెయుతో ఇంజి మీరు ఎదురూడాని ఏలియూ ఈండె.
కేంజనాంకి కెమకు మందనోండు కెంజుకున్ని.
ఈ తరతోరిని నన్న బేనోరు చెంతమ్ పొలిస్తాన్? సంత బజాటె కుథి మంజి, ఓరి జతగాకిని ఊడి:
మిసేంకా మమ్మ సొన్నాయు ఊత్తామ్, గోని మీరు ఎగిరిల్లీరి; మీసేంకా మమ్మ గోటి వాటి అడ్తామ్ గోని మీరు బాద పర్దిల్లీరి ఇంజి కెత్తాని పిల్లాకిని చెంతమ్ మింథె.
బేలయుతుకు, యోవాను తిన్నోవాండుగా ఉన్నోవాండుగా వత్తో. థానికి ఓరు: ఈండు థెయ్యమ్ పెయుతోండు ఇంజోరె కెత్తోరు.
గోని మనుసుని మర్రి తింజోరె ఉనుంజోరె వత్తో. థానికి ఓరు ఇథ్దో, ఈండు తిండిబోతు తాగుబోతు మనుసుండు ఇంజి కెచ్చనోరు; సుంకరీర్కు నినె పాపమ్ తుంగనోరికి జతగాండు ఇంజి కెచ్చనోరు. గోని థేమటె గ్యానమ్ నిజాయుతి ఇంథాని పనుంగినె వేడకయుతె.
ఓండు బేబేబస్తికినె గొప్ప పనుంగు తుంగ్తోండో, ఆ బస్తికినె మందనోరు, మనుసు మార్సకుండా అత్తోరు గాబట్టి, ఓరిని ఓండు గథ్దిసనాంకి మొదలిస్తో.
కోరాజిన్ పటనమా అయ్యో నీకు, బెత్సాయుథా పటనమా అయ్యో నీకు, నన్న మీయగ్గ తుంగ్త గొప్ప పనుంగిని తూరు సీథోను నాటె తుంగి మతుకు, అమ్వ అస్కెనే పట్టవాటి, బూడిదతె కుథ్ది మంజి మనుసు మారిస్తా.
గోని తీర్పు తీర్సాని థినాతె మీకు జరగ్తథానికన్న తూరు సీథోను నాటెంకి జరగనమ్వ సేన తేలికంగా మంతె ఇంజి మీకు కెచ్చనాన్.
ఆకాసమ్థాకా తేథి మంథాని కపెర్నగుమా, నిమ్మ నరకమ్థాకా డిగ్గి థెయుతిని. నన్న నీయగ్గ తుంగ్త గొప్ప పనుంగిని సోథోము నాటె తుంగి మతుకు, అద్దు నేంటిథాకా నిచ్చి మందకోరు.
తీర్పు థినాతె నీకు జరగనిథాని కన్న సోథోమ్ నాటెంకి జర్గనద్దు సేన తేలికంగా మంతె ఇంజి మీకు కెచ్చనాన్ ఇంజోరె కెత్తో.
ఆ సమయూతె యేసు ఈలా కెత్తో: అయ్యూ, ఆకాసతికి, నేల్దికి పెబువా, వీంటిని గ్యానుర్కింకి, గొప్పంగా సదుమకుట్టోరికి రాసియంగ తాసివాటి, పసిపిల్లాని తిస్తె మందనోరికి తోపిస్తిన్ గబట్టి నీనిని మొడకనాన్.
యూ తప్పెనె, ఈలా తుంగటమ్ నీకు ఇస్టమత్తె.
నా తప్పె అంతా నా కయుథె ఈసి మినో; తప్పె గోని ఇంకా బేనో గూడ మర్రిని పున్నో. మర్రి గూడ, మ్రరిని బేనోనికి తోపిసవాలింజి ఇస్టపం్తోండో ఓండేతప్ప, ఇంకా బేనొ గూడ తప్పెని పున్నో.
బాదపరిసి బరువిని మోసోరె మత్త జనాకినీరె, మీరంథోరు నాయగ్గ వం్రాటి; నన్న మీకు సొక్కు తీరిస్తాన్.
నన్న తగ్గిసి మందనోండుగ, నిమ్మలమ్ మందనోండుగ మినాన్. నా కాండిటిని మి పొం్రొ వాటుకునుంజి నాయగ్గ నేర్సుకునుటు. అస్కె మీ పానకింకి సొక్కు వెయులతె.
నా కాండి సులుమగా మందనద్దు, నా బరుమ తెలికగా మందనద్దు.