Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
luke - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Bible Versions
Bible Books
ఆథివారమ్ రోజు తెల్లవీయు పొడుదు పెతాని వేలతికి ఓరు తయ్యూరు తుంగ్త గందతిని, బోలమ్ కలప్త అత్తరుతిని తీసి పెయుసి, ఇంకా వేరె నాటోకినితోటె కలియు బోర్రెతికి వత్తోరు.
అగ్గ బోర్రెతె పొం్రొ వాట్త గుమ్మతె రాయు తీసి వాట్తదు ఊడి,
లోపటికి అంజి, పెబు అత్త యేసుని ఒల్లు వేడోకా,
థాని గురించి సేన కంగారు పరిసి మన్నంగా, ఇథ్దో, మెర్సాని గుడా కెర్సత ఇరుమరు మనుసుర్కు ఓరగ్గ నిత్తోరు.
ఆ నాటోకు వెరిసి తలకయు నెట్టి అనిసి ఊడోరె మన్నంగా, ఆ ఇరుమరు ఓరిని ఊడి: బతికి మందనోనిని మీరు డొల్తోరమటె బేలా మెక్కనీరి?
ఓండు ఇగ్గ ఇల్లో, ఓండు తేత్తో.
మనుసుని మర్రి పాపమ్ తుంగాని మనుసుర్కిని కయుకినె ఒపగిసబర్దవాలె ఇంజి, ఓరు ఓనిని సిలువతె పొం్రొ వాటితోరింజి, మల్ల ఓండు మూడోవా రోజు తేథితో ఇంజి, ఓండు గలిలేయూతె మత్తస్కె మీకు కెత్తనవంతా మీరు గ్యాపకమ్ తుంగాటి ఇంజోరె కెత్తోరు.
అస్కె ఓరు ఓని మాటకిని గురుతు పెయుసి,
బొర్రెతిని విడిసి థెమ్మిరి అంజి, ఈ కబుర్కిని పదకొండు మంథితికి, మిగల్తోరికి తెలియ కెత్తోరు.
ఈ మాటకిని యేపారిర్కినితోటె కెత్తోరు బేనోరితుకు, మగదల మరియూ, యోవన్నా, యూకోబిని తల్లూరత్త మరియూ, ఇంకా ఈరుతోటె మత్త వేరే నాటోకే.
గోని ఈరు కెత్త మాటాకు ఓరికి వొట్టి మాటాకు ఇంజి వేడ్కత్తె గాబట్టి, ఓరు ఈరిని నమ్మిల్లోరు.
అస్కె పేతురు తేథి, బొర్రెతగ్గ మిర్రి అంజి, థాని లోపటె మాడికి ఊడ్తో. యేసుని ఉత్తి మత్త సన్న గుడా వేరే మత్తదు ఊడి, జరగ్తవాటిని గురించి సేన ఆచ్చర్యపరిసి గిరుడ్డి అత్తో.
ఆదయ్యోకా ఇథ్దో, ఆ రోజినే, ఓరమటె ఇరుమరు యెరుసలేంతికి ఏడు కొసుర్కు దూరమ్ మంథాని యెమ్మాయు ఇంథాని నాటెంకి అత్తోరు.
అంజోరె మన్నంగా ఆ రోజ్కినె యెరుసలేంతె జరగ్తవాంటిని గురించి ఓరమటె తిరియోరె మత్తోరు.
ఈలా ఓరు తిరియోరె వాథివాటోరే మన్నంగా, యేసుబోనో ఓరి దగ్గర అంజి, ఓరితోటె కలియు నడత్తో.
అత్కన్న ఓండు బేనోండింజి ఓరు పున్నిల్లోరు, బారితుకు ఓరి కండ్కు మూసి మత్తా.
అస్కె ఓండు ఓరిని ఊడి: మీరు అంజోరె, సేన దుక్కమ్ మందనోరుగా, ఒరోంకొరో తిరియూని కబురు బాత ఇంజి తలఎ్తో.
అస్కె ఓరమటె కిలెయెప్పా ఇందనోండు: ఈ రోజ్కినె యెరుసలేంతె జరగ్తవంతా నీకు తెలియో? నిమ్మ పరథేసినా ఇంజోరె తలఎ్తోరు.
థానికి ఓండు: అమ్వ బేమ ఇంజోరె తపల్తో. థానికి ఓరు: నజరేయుండత్త యేసుని గురింస్త కబురె; ఓండు థేమటె మున్నె జనాక్కంథోరి మున్నె, మాటతోటెగోని, పనుంగినితోటెగోని సకితి మందనోండుగా థేమటె మాట కెత్తాని పనివాండాసి మత్తో.
మన పెద్ద పూజారిర్కు నినె అథికారిర్కు ఓనికి సావిని సిచ్చా ఈసి, ఓనినె సిలువాతె పొం్రొ అమక్తోరు.
ఓండె ఇ్రసయేల్దిని తప్పిసి కాపాడనోండు ఇంజి మమ్మ నవ్తూమ్; గోని ఇమ్వ జరిగి నేంటికి మూడు రోజ్కు అత్తా.
అత్కన్న, మా గుంపింకి చెంత కొంతమంథి నాటోకు పంగువీయనస్కె బోర్రెతగ్గ అంజి,
ఓని ఒల్దిని ఊడోకా గిరుడ్డి వాసి, ఓండు బతికి మినో ఇంజి థేమటె దూతాకు మాకు కెత్తోరింజి ఓరు కెచ్చి, మామిని ఆచ్చర్యమ్ తుంగ్తోరు.
అస్కె మాయమటె కొంతమంథి బోర్రెతగ్గ అంజి, నాటోకు కెత్తాటె ఊడ్తోరు; గోని ఓనినె ఊడిలమ్ ఇంజోరె కెత్తోరు.
అస్కె ఓండు ఓరిని ఊడి: థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తాని పనివారు కెత్త మటకిని నమ్మనాంకి బుథ్ది ఇల్లోవోరే,
కిరిస్తు ఈలా బాథాక్కరిసి, గొప్ప ఆదవాలె ఇంజి కెచ్చి మత్తో గథా ఇంజోరె కెచ్చి,
మోసేనుంచి థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తాని పనివారంథోరు రాసి మత్త మాటాక్కంతా ఓని గురించి కెత్తవాంటిని ఓరికి తేటంగా వివరిసి కెత్తో.
ఈలా కెచ్చోరె మన్నంగా ఓరు థాయని నాటింకి దగ్గిర వత్తోరు. అస్కె ఓండు మున్నె థాయనోండుగా ఓరికి తోపిస్తో.
అస్కె ఓరు ఓనిని ఊడి: నిమ్మ మాతోటె మంథా, ములుపట్టెతు అత్తె, పొడుదుగూడ అత్తె ఇంజి ఓనిని బతిమిలాడ్తోరు. అస్కె ఓండు ఓరితోటె మందనాంకి లోపటికి అత్తో.
ఆపాయ ఓండు, ఓరితోటె థోడా బంతితె కుథి మన్నంగా, ఓండు ఒరో ఆరితిని పెయుసి, థేమటింకి దండాకు వాటి, థానిని విచ్చి, ఓరికి ఇత్తో.
అస్కె ఓరి కండ్కు తేటపరిసి, ఓనిని పుత్తోరు. జపునె ఓండు ఓరి కండ్కింకి వేడకుండా మాయత్తో.
అస్కె ఓరు, ఒరోని ఒరో ఊడి: అరిథె ఓండు మనతోటె తిరియోరె, థేమటె మాటకిని వివరిసి కెత్తనస్కె, మన రుదయమ్ మనమటె పొత్తోరే మత్తెగథా ఇంజోరె కెచ్చి,
ఆస్కనె ఓరు తేథి, యెరుసలేంతికి గిరుడ్డి అంజి, అగ్గ పదకొండు మంథితోటే ఇంకా ఓరితోటె మత్తోరంథోరు కూడి మందనద్దు ఊడి:
పెబు నిజంగానే సామతెనుంచి తేథి సీమోనికి వేడకత్తో ఇంజి ఓరు కెత్తదు కేంజి,
అర్దే జరగ్తవాటిని, ఓండు ఆరితిని విత్తనస్కె ఓరు బేలా ఓనిని పుత్తోరు ఇందంథాన్ని గురించి వివరిసి కెత్తోరు.
వీటిని గురంచి ఓరు తిరియోరె మన్నంగా, యేసు ఓరి నడుమ నిచ్చి: మీకు సమా ఆదవాలె ఇంజోరె కెత్తో.
అస్కె ఓరు కంగార్ పరిసి, వెర్సి, ఒరొ థెయ్యతిని ఊడనాడ్ ఇంజి అనుకుట్టోరు.
అస్కె ఓండు ఓరిని ఊడి: మీరు బారి కంగార్ పరసనీరి? మీరు బారి మీ రుదయకినె అనుమానమ్ పరసనీరి?
నన్నే ఇంజి మీరు పున్ననాంకి, నా కయుకిని, నా కాల్కిని ఊడాటి; నానిని కేటి ఊడాటి; మీరు ఊడనాటు ఒరో థెయ్యతికి సియూ గోని, బూలా గోని మన్నో గథా ఇంజి కెచ్చి,
ఓని కయుకిని ఓని కాల్కిని ఓరికి తోపిస్తో.
అత్కన్న ఓరు కుసేల్దె మంజి, ఓరు ఇంకా నమ్మకుండా ఆచ్చర్యపరసోరే మన్నంగా తిందనాంకి బాతన్న ఇగ్గ మినాకా ఇంజోరె ఓరిని తలఎ్తో.
అస్కె పొడస్త కీకేకిని ఓనికి ఇత్తోరు.
వాంటిని ఓండు ఏంచి ఓరి మున్నె తిత్తో.
అస్కె ఓండు ఓరిని ఊడి: మోసే రాస్త పుస్తకాతె, థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తాని పనివారు రాస్త పుస్తకాకిని, కీర్తన పుస్తకాతె నా గురించి రాసి మందనవంతా జరగవాలె ఇంజి, నన్న మీతోటె మం
అస్కె థేమటె మాటకిని పూన్ననాంకి ఓరి రుదయకిని తెరచి, ఓరిని ఊడి:
రాసి మత్తాటు, కిరిస్తు బాథాకు అరిసి, మూడోవ రోజు డొల్లి అత్తోరమటెనుంచి తేదవలసి వత్తె;
ఇంకా, యెరుసలేమ్ మొథొలు పెయుసి అన్ని థేసతోరికి ఓని పెథెటిని పెయుసే మనుసు మార్సటమ్ పాపతెనుంచి విడుదల ఆదటమ్ జరగవాలె.
వీటింకి మీరు సాచ్చిగా మినీరి.
నా తప్పె పమానమ్ తుంగ్తవాంటిని ఇథ్దో నన్న మీకు రోచ్చనాన్. గోని మీరుబోనో పొం్రొటెనుంచి వాథాని సకితిని ఏంథాని జేలు యెరుసలేమ్ బస్తితె మంథాటి ఇంజోరె కెత్తో.
ఆపాయ ఓండు బెత్తానియూథాకా ఓరిని తీసి అంజి, ఓని కయుకిని పొం్రొటికి తేచ్చి, ఓరిని థీవిస్తో.
ఓండు ఓరిని థీవిసోరె మన్నంగా, ఓరిని విడిసిసి పరలోకాతికి తీసోదబం్తో.
అస్కె ఓరు ఓనిని మొడక్కోరె, సేన కుసేలితోటె యెరుసలేంతికి గిరుడ్డి వాసి,
పతిరోజు థేమటె గుడిథె థేమటిని గొప్ప తుంగోరె మొడక్కోరె మత్తోరు. ఆమెన్.