Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
john - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Bible Versions
Bible Books
యేసు ఓని సిసూర్కిని ఊడి ఈలా కెత్తొ: మీ రుదయతె మీరు కంగార్ పర్తకీరి. ఆయ్యూలత్త థేమటిని నమ్మాటి. నానిని గూడ నమ్మాటి.
నా అయ్యూని లోతె బెచ్కో అంకడాకు మినాకు. ఆలా ఇల్లకుండా మతుకు నన్న మీతోటె కెత్తకోన్. మీకు ఒరొ జేగా తయూర్ తుంగనాంకి నన్న అంజనాన్.
నన్న అంజి మీసెంక జేగా తయూర్ తుంగ్తస్కె మల్ల వాసి నన్న మంథాని జేగాతె మీరు గూడ మందనాంకి మీమిని నాయగ్గ తీసొయుతాన్.
నన్న థాయని జేగతికి అర్రి మీకు తెలియు మింథె ఇంజోరె కెత్తొ.
అస్కె తోమా ఓనిని ఊడి: పెబువా, నిమ్మ బెగ్గ అంజనీనొ మాకు తెలియో. ఆ అర్రి మాకు బేలా తెలియుతె ఇంజోరె ఓనిని తలప్తొ.
థానికి యేసు: నన్నె థేమటగ్గ థాయూని అ్రరి ఆసి మినాన్, నన్నె నిజమ్ కెత్తనోండు, నన్నె పానమ్ ఈదనోండాసి మినాన్. నా థోరింపినె అంథోరు అయ్యూనగ్గ థాయవాలె.
మీరు నానిని పున్ని మతుకు నా అయ్యూని గూడ పున్ని మంతీర్. ఇంజెటినుంచి మీరు ఓనిని తెలుసుకునుంజి ఓనిని ఊడి మినీరి ఇంజోరె కెత్తో.
అస్కె పిలిపు ఓనిని ఊడి: పెబువా అయ్యూని మాకు తోపిసా; మాకు అచ్చుటె సాలు ఇంజోరె కెత్తొ.
థానికి యేసు: పిలిపు నన్న ఇచ్చో రోజుకు మాయగ్గ మత్తుకన్న నిమ్మ నానిన్ తెలుసుకుండిల్లీనె? నానిని ఊడ్తోండు అయ్యూని గూడ ఊడి మినొ. ఆలా మన్నంగా, అయ్యూని మాకు తోపిసా ఇంజి నిమ్మ బేలా కెచ్చనీన్?
నన్న అయ్యూనమటె, అయ్యూలు నాయమటె కలియు మినామ్ ఇంజి నిమ్మ నమ్మటమ్ ఇల్లీనె? నన్న మీతోటెె కెత్త మాటా నాకాసి నన్న కెత్తిల్లాన్. గోని నాయగ్గ మంథాని అయ్యూలు ఈ గొప్ప పనుంగు తుంగనొ.
నన్న అయ్యూనమటె అయ్యూలు నాయమటె కలియు మినామ్ ఇంజోరె నమ్మాటి. ఇల్లుకు నన్న తుంగాని పనుంగిని ఊడికన్న మీరు నానిన్ నమ్మాటి.
నన్న అయ్యూనగ్గ అంజనాన్ గాబట్టి నానిన్ నవ్తెూండు నన్న తుంగాని పనుంగిని ఓండుగూడ తుంగితో. ఓండు వీటికన్న గొప్ప పనుంగు తుంగితో ఇంజోరె నిజంగా కెచ్చనాన్.
మీరు నానిన్ నమ్మనీర్ గాబట్టి నా పెదటె బాత తలిపితీరొ, నా థోరింపినె అయ్యూంకి గొప్ప ఆదనాటు నన్న థానిని మీకు ఈతాసన్ ఇంజి నిజంగా కెచ్చనాన్.
నా పెదటె మీరు బాత తలప్కన్న థానిని నన్న ఈతాన్.
మీరు నానిన్ పేమిసి మతుకు నా మాటతికి లోబరిసి మంతీర్.
నన్న అయ్యూని తలిపిత్తాన్. అస్కె మీతోటెె బెస్కెటికి మంజి మీకు సాయమ్ తుంగాని ఇంకొరోని ఓండు రోతితో.
ఓండె థేమటిని గురుంచి నిజామ్ కెత్తాని సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మా ఆసి మినొ. ఈ లోకాతె ఓనికి విరోదంగా మంథాని జనుర్కు ఓనిని దగ్గడికి తీసోరు బారితుకు ఓరు ఓనిని ఊడోరు, ఓనిని పున్నోరు. గోని మీరతుకు ఓనిని పున్ని మినీరి గాబట్టి ఓండు మీయమటె కలియు మీతోటెె మంత్తో.
నన్న థాయనస్కె మీమిని థిక్కిల్లోవోరు తిస్తె విడిసి అన్నోను. నన్న గిరుడ్డి మీయగ్గ వెయుతాన్.
ఇంకా కాసేపు అత్తపాయ ఈ లోకాతె మందనోరు నానిన్ బెస్కెటికి ఊడోరు. గోని మీరతుకు నానిన్ ఊడితీరి. నన్న బథికి మినాన్ గాబట్టి మిరు గూడ బథికితీరి.
అ రోజు వత్తస్కె నన్న అయ్యూనమటె, మీరు నాయమటె, నన్న మీయమటె కలియు మంతాన్ ఇంజి మీరు తెలుస్కుంటీరి.
బేనోండతుకు నా మాటని ఓని రుదయూతె తీస్కునుంజి లోబరిథితోండో ఓండు నానిన్ పేమిస్తో. నన్న గూడ ఓనిని పేమిసి నన్న బేలోంటోండో ఓనికి తోపిసిత్తాన్.
అస్కె యూథా (ఈండు యూథా స్కారియోతు అయ్యో) ఓనిని ఊడి: పెబువా, నీనిన్ నిమ్మ ఈ లోకాతె మందనోరికి తోపిసకుండా మావరికి తోపిసుకు బేలా ఇంజోరె తలప్తో్త.
థానికి యేసు ఈలా కెత్తో: ఒరోండు నానిన్ పేమిసి మతుకు నా మాటతికి లోబరిథితొ. అస్కె అయ్యూలు ఓనిని పేమిసితొ. అస్కె అయ్యూలు నినె నన్న ఇరువమ్ వాసి ఓనితోటెె కాపరమ్ మంతామ్.
నానిన్ పేమిసోవాండు నా మాటతికి గూడ లోబరవో. మీరు కేంజ్త మాటా నావదయ్యో గోని నానిన్ రోత్త తప్పెనథాసి మింథె.
నన్న మీయగ్గ మందనస్కె ఈ మాటాకంత కెత్తాన్.
మీకు సాయమ్ తుంగాని సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మతిని అయ్యూలు నా పెదటె రోతితో. ఓండు మీకు అన్ని బోథిసి నన్న కెత్తనవంతా మీకు గురుతు తుంగితొ.
సేంతిని మీసెంక విడిసి థెయుతాన్. నా సేంతినె మీకు ఈసనాన్. ఈ లోకాతె మంథాని మనుసుర్కు ఈదనాటు నన్న మీకు ఈదటమ్ ఇల్లాన్. గాబట్టి మీ రుదయూతె కంగార్ వెర్తకీరి.
నన్న కెత్తనవంతా మీరు మల్ల గురుతు తుంగాటి. నన్న మీమిని విడిసి థెయుతాన్. అత్కన్న మల్ల నన్న గిరుడ్డి వెయుతాన్. మీరు నానిని నిజంగా పేమిసి మతుకు నన్న అయ్యూనగ్గ అంజనాన్ ఇంజి కేంజి మీరు కుసేల్ పరితీరి. బారితుకు అయ్యూలు నాకన్న గొప్పవాండాసి మినొ.
ఇవ్వంతా జరగోక మున్నె మీకు ఇంజె కెత్తాన్. బారితుకు అమ్వ జర్గతస్కె మీరు నా పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసితిరి.
ఇంకా నన్న మీతోటె ఎక్కువ తిరియూలోన్. బారితుకు ఈ లోకతికి చెంత పెద్దవాండత్త సయుతాను వాసనో. నా పొం్రొ ఓనికి బాత అథికారమిల్లె.
గోని నన్న అయ్యూని పేమిసనాన్ ఇంజి, అయ్యూలు నాకిత్త ఆగ్నియకింకి లోబర్సనాన్ ఇంజి ఈ లోకాతె మందనోరు తెలుస్కునుంజనాంకి ఈలా జరిగితా. తేథా, ఇగ్గటెనుంచి దక్కాన్ థెయుటు ఇంజోరె కెత్తొ.