Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
acts - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bible Versions
Bible Books
పెంతెకోస్తు ఇంథాని పండుగ రోజు వత్తస్కె, విసువాసుర్కు అంథోరు ఏకమాసి ఒరొ సోటు కలియు వత్తోరు.
అస్కె పెద్ద గాలితసుంటె మోత ఆకాసతెనుంచి పున్నాటె ఉరుమి వాసి ఓరు కుథి మత్త లోనంతా నిండ్తె.
మల్ల పొత్తని కిస్దెసుంటె నాల్కేకు ఓరికి వేడకాసి ఓరంథోరి పొం్రొ వాల్తె.
ఓరంథోరు సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మాతె నిండ్తోరు. ఆత్మా ఓరికిత్త బమమానతిని పెయుసి ఓరు వేరె బాసాతె తిరియూల్తోరు.
ఆ రోజ్కినె ఆకసతె ఇడుపొ బకితిగా మంథాని థీబెమంథి యూదుర్కు సేన థేసాతెనుంచి వాసి యెరుసలేంతె కాపరమ్ మత్తోరు.
ఆకాసతెనుంచి వత్త ఆ మోత కేంజ్తస్కె, జనాక్కంథోరు పెద్ద గుంపుగా కూడి వత్తోరు. పతివాని బాసాతె సిసూర్కు తిరియటమ్ పతివారు కేంజి సేన ఆచ్చర్యపర్తో్తరు.
అస్కె ఓరంథోరు ఒరోంకొరోని ఊడి, సేన ఆచ్చర్యపరిసి, ఊడా, తిరియూని ఈరు గలిలెయత్తోరు గథా?
మనాడుబోనో వేరె వేరె థేసాతెనుంచి వత్తాడు. అతుకు ఈరు మన పుటుక బాసాతె తిరియటమ్ మనాడు కేంజనాడు గథా! ఇద్దు బేలా జరగ్తె?
పార్తీర్కు, మేథిర్కు, యెలామిర్కు, మెసొపొతొమియూ, యుథేయూ, కపథోకియూ, పొందు, ఆసియూ, పిరిగియూ,
పంపిలియూ, ఎగిప్తు ఇంథాని థేసత్తోరు, కురేనె దగ్గర మంథాని లిబియూ ్రపంతాతె కాపరమ్ మందనోరు, పరయగా అసి రోమా పటనాతె మందనోరు, యూదుర్కు, యూథా మతత్తోరు,
కిరేతుర్కు, అరబియుర్కు అత్త మనాడు మన బాసతోటె ఈరు థేమటె గొప్ప పనుంగుని గురుంచి తిరియటమ్ మనాడు కేంజనాడు గథా ఇంజోరె కెత్తోరు.
ఓరంథోరు ఆచ్చర్యపరిసి, బాత అర్దమ్ ఆదకుండా, ఇద్దు బాత అయుతొ ఇంజోరె ఒరోంకొరొ తిరియుత్తోరు.
కొంతమంథి: ఈరు బాగ నిసాతోటె మినోరు ఇంజి ఆస్కెమ్ తుంగ్తోరు.
అస్కె పేతురు ఆ పదకొండు మంథి సిసూర్కిన్తోటెె తేథి, పెద్ద కూక వాటి ఈలా కెత్తొ: యూదుర్కినీరె, యెరుసలేంతె కాపరమ్ మంథాని జనాక్కినీరె, నా మాట కేంజి మీరు తెలుస్కునుట్టు.
మీరు అనుకుట్టాటు ఈరు నిసాతోటె ఇల్లోరు. పొడుదు పెచ్చి తొమ్మిథి గంటా గూడ ఆథిల్లె గథా?
పూర్వాతె యోవేలు ఇంథాని థేమండు-కెత్త-మాట-కెత్తా్తని సేవకుండు కెత్త మాట ఇంజే జరగ్తె.
ఆకరి రోజ్కినే మనుసుర్కిని అంథోరి పొం్రొ నా ఆత్మతిని నన్న తొస్సితాన్. అస్కె మీ మర్కు మీ మాయూస్కు థేమటె కబురు కెయుతోరు. మీ వయుసివారు థేమటె గొప్ప దర్సనమ్ ఊడితోరు. మీ ముక్కలోరు కలా గంసితోరు.
ఆ రోజ్కినె నా పనిమనుసుర్కిని పొం్రొ నా పనిమనిసికిని పొం్రొ నా ఆత్మతిని నన్న తొస్సితాన్. అస్కె ఓరు థేమటె మాటా తిరియుత్తోరు.
మల్ల ఆకాసతె ఆచ్చర్యపర్తాని పనుంగిని, నేల్దె పొం్రొ నెత్తురు, కిస్సు, కుంపొడి ఆవిరితోటె గొప్ప పనుంగిని తోపిసిత్తాన్.
అంథోరు ఊడనాటు పెబు వేడకాసి వాథాని, వెలుంగాసి మంథాని ఆ గొప్ప రోజు వం్రొకు మున్నె పొడుదు ఈకటాసి థెయుతె. నెలా నెత్తురు తిస్తె ఎర్రంగ మారి థెయుతె.
అస్కె బేనోరతుకు ఓనికి దండమ్ వాటి ఓని పెథేటె పాదన తుంగితోరొ ఓరు కాపాడ బరిత్తోరు ఇంజోరె థేమండు కెత్తొ.
ఇ్రసయేల్ జనాక్కినీరె, నన్న కెత్తాని ఈ మాట కేంజాటి. ఇంజె మీకు తెలిసి మత్తాటు థేమండు, నజరేయుండత్త యేసుని థోరింపినె మీయమటె అచ్చర్యపర్తని గొప్ప పనుంగు తుంగ్తొ్త. ఆలా తుంగటమ్వల్ల ఓండు బేనోండింజి మీకు తోపిస్తొ.
అత్కన్న పూర్వాతె థేమండు నిర్నయమ్ తుంగి ఒపగిస్త ఈ యేసుని మీరు పెయుసి దుస్టుర్కిని కయుథె ఒపగిసి ఓనిని మీరు సిలువతె పొం్రొ మేక్కు థిప్పి అమక్తీర్.
సామని బంథాతె తొచ్చి మత్త ఓనిని థేమండు మల్ల తేవిస్తో. సామ ఓనిని బంథిసాలిల్లె.
ఓనిని గురుంచి థావిదు ఈలా కెత్తొ: ""పెబుని నా మున్నె నిలవాటి బెస్కెటికి నన్న ఊడిత్తాన్. నన్న కదలకుండా ఓండు నా తిన పక్కాతె మినొ.
గాబట్టి నన్న నా రుదయూతె సంతోసంగానె మినాన్. నన్న సంతోసంగానె పార్నాన్. నా ఒల్దె నమ్మకమ్తోటెె మినాన్.
నా ఆత్మతిని పాథాలతె విడిసీవిని. నిమ్మ ఏర్పరస్తోనిన్ ఒల్దిని కుల్లి థాయనివిన్.
నిమ్మ నాకు నిజంగా మంథాని బతుకిని అ్రరికిని తోపిస్తిన్. నీ మున్నె నానిన్ కుసేల్దె నిత్తిన్' ఇంజోరె కెచ్చనో.
జతగాకినీరె, మన గోత్రాతె పెద్దవాండత్త థావిదుని గురుంచి నన్న దయుర్నంగా మీతోటె తిరియుతాను. ఓండు డొల్లి అత్తొ. ఓని గోలి నేండుథాకా మన దగ్గర మింథె.
ఓండు థేమండు-కెత్త-మాట కెత్తనోండు గాబట్టి థేమండు తుంగ్త పమానతిని గురుంచి ఈలా కెత్తో: థావిదుని గోత్రాతెనుంచి థావిదుని తిస్తె ఒరొ రాజుని నన్న ఏర్పరిసిత్తాన్ ఇంజోరె థేమండు ఓనితోటె ఒట్టు వాట్తో్త.
ఓండు: కిరిస్తుని ఆత్మా పాథాలతె విడిసిదబరిథిల్లె ఇంజి, ఓని ఒల్లు కుల్లి థాయనాంకి విడిసిదబరిథిల్లె ఇంజి, కిరిస్తు సామతెనుంచి తెథానిథానిని గురుంచి మున్నె తెలుస్కునుంజి ఆలా కెత్తొ.
థేమండు ఈ యేసుని సామతెనుంచి తేవిస్తో. థానికి మమ్మ అంథోరమ్ సాచ్చిగా మినామ్.
థేమండు ఓనిని తిన పక్కతె ఏచ్చిసి, ఓనిని గొప్ప తుంగ్తో్త. తప్పె పమానమ్ తుంగ్త సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మతిని యేసు మా పొం్రొ బమమానంగా తొస్తో. థానినే మీరు ఇంజె ఊడ్తీరి కేంజ్తీరి.
థావిదు పరలోకతికి తర్రి థాయుల్లొ. గోని ఓండు ఈలా కెత్తో: నీ దుస్టుర్కిని నన్న నీ కాల్కిని ఇడుపొ ఒగ్గానిథాకా,
నిమ్మ నా తిన పక్కతె కుథి మంథా ఇంజి థేమండు నా పెబుతోటె కెత్తో.
గాబట్టి మీరు సిలువతె పొం్రొ అమక్త ఈ యేసుని థేమండు పెబుగా కిరిస్తుగా మార్సతో ఇంజోరె ఇ్రసయెల్ జనాక్కంథోరు కచ్చిదంగా తెలుస్కుండవాలె ఇంజోరె కెత్తొ.
ఓరు ఈ మాట కేంజ్తస్కె రుదయూతె సేన బాదపరిసి: మమ్మ బాత తుంగవాలె ఇంజోరె పేతురుని మిగల్త సిసూర్కిని తలప్తోరు.
అస్కె పేతురు ఓరితోటె: మీరు మనుసు మార్సుకునుంజి పతివాండు ఓని పాపకు విడిసిసి యేసు కిరిస్తు పెథెటె ఎత్తె ముమంగి బాప్తీసమ్ తీసుకునుటు. అస్కె మీరు సుబ్బరమ్ మంథాని ఆత్మ
థేమండు మీకు, మీ పిల్లాంకి మల్ల దూరతె మంథాని అంథోరికి పమానమ్ ఇత్తొ ఇంజోరె కెచ్చి,
ఇంకా ఓండు సేన మాటా కెచ్చి, ఈ లోకతె దుస్టుర్కింకి వాథాని సిచ్చతెనుంచి తప్పిసి, మీరు రచ్చన ఏంథాటి ఇంజోరె మంచి ఆలోచన కెత్తొ.
ఓని మాటని ఓరు సంతోసంగా నమ్మి ఏత్తె మునిగి బాప్తీసమ్ తీస్కుట్టోరు. ఆ థినాతె థాథాపు మూడు వేయుకిని మంథి సిసూర్కినితోటెె కలియుత్తోరు.
ఓరు యేపారిర్కు కెత్తాని బోదతిని కేంజి, కట్టు పెయుసి కలియు మంజి, ఆరి విత్తనిథాంటె, పాదన తుంగటాతె గెట్టింగా మత్తోరు.
యేపారిర్కు సేన ఆచ్చర్యపర్తాని పనుంగిని, గొప్పంగా తుంగ్తో్తరు. అంథోరికి బయమ్ వత్తె.
యేసు పెబుని నమ్ముకుట్ట విస్వాసుర్కు అంథోరు కలియు మంజి, అన్నిటిని సమానంగా అనుబగిస్తోరు.
ఓరు ఓరి పొలకిని, ఆస్తితీని అమ్మి పతివానికి కావలస్త థాన్ని అంథోరు సమానంగా పంచుకుట్టోరు.
ఓరంథోరు ఒరొ మాటాతోటె కలియు పతి రోజు థేమటె గుడిథె పాదన తుంగ్తో్తరు. ఓరు పతి లోత్తె ఆరి విచ్చోరె, మంచి మనుసుతోటె కుసేల్దె మంజి, మంచి రుదయమ్ కలియు తిత్తోరు.
ఓరు థేమటుని మొడికి, అంథోరితోటె మంచిగ కలియు మత్తోరు. జనాక్కంథోరు ఓరికి దయ ఊపిస్తో్తరు. రచ్చన ఏంత్తోరిని పెబు పతి రోజు విసువాసుర్కిని గుంపు అత్త సంగతె సేర్సతో.