Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
2 corinthians - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bible Versions
Bible Books
బూమితికి చెంత మన ఒల్లు డేరా లోను తిస్తె మింథె. ఈ ఒల్లు నిలకడగా మందకుండా పాడాసి థెయుతె; అత్కన్న, మనుసుర్కిని కయుకినితోటె తుంగకుండా, థేమండే సొయంగా తుంగ్త బెస్కెటికి మంథాని లోను మనసేంకా పరలోకాతె మింథె ఇంజి మనాడు పున్ని మినాడ్.
గోని మనాడు ఈ ఒల్దె బాదపరసోరె మినాడ్. అత్కన్నా, కొత్త గుడాని మనాడు కెరదనాటు పరలోకాతికి చెంత కొత్త ఒల్దిని మనాడు కెరదవాలె ఇంజి సేన ఆసెతోటె ఎదురూడోరె మినాడ్.
ఆలా కొత్త ఒల్దిని కెరిసి మతుకు, మనాడు బోండా బోండా, వేడకయ్యూడ్.
ఈ డేరాతె మంథాని మనాడు బరువిని మోసోరే బాద పరసనాడ్; ఈ ఒల్దిని తీసివాటవాలె ఇంజి అయ్యో గోని, బతుకు సామని మినంగవాలె ఇంజి ఆ కొత్త బతుకిని కెరదవాలె ఇంజి ఇస్టపరసనాడ్.
థేమండే థీనిసేంక మనాని తయ్యూర్ తుంగ్తో; మనాంకి వాథాని థీవనకింకి గురుతుగా ఓండే ఓని ఆత్మతిని బయూనగ మనాంకి ఇత్తొ.
మమ్మ కండ్కినితోటె ఊడ్తథాని పెయుసి కాపరమ్ తుంగకుండ నిరిచ్చనతోటె కాపరమ్ తుంగనామ్.
గాబట్టి మమ్మ బెస్కెటికి దయుర్నంగానే మినామ్. బారితుకు మమ్మ ఈ ఒల్దె కాపరమ్ తుంగాని జేలు, పెబునగ్గ కాపరమ్ తుంగొమ్ ఇంజి పున్ని మినామ్.
ఈలా మమ్మ దయుర్నంగానె మంజి, ఈ ఒల్దిని విడిసివాటి, పెబునగ్గ కాపరమ్ తుంగవాలె ఇంజి సేన నిరిచ్చనతోటె మినామ్.
అంత్కాటె మమ్మ ఈ ఒల్దె బతికి మత్కన్న డొల్లి అత్కన్న ఓనికి ఇస్టంగా మందవాలే ఇంజి ఇస్టపరసనామ్.
బారితుకు, మనమటె పతివాండు ఓని ఒల్దె తుంగ్త పనుంగిని పెయుసి, అమ్వ మంచి అత్కన్న సరె, సెడ్డ అత్కన్న సరె, పలాతిని ఏందనాంకి, మనాడు అంథోరు కిరిస్తుని నియూ పీటాతె మున్నె వేడకాదవాలె.
పెబుంకి వెరిసి మందటమ్ బాత ఇంజి మమ్మ పున్ని మినామ్ గాబట్టి మనుసుర్కిని ఒప్పిసనాంకి పయతనమ్ తుంగనామ్. థేమటె మున్నె గూడ నమ్మకంగా మినామ్; మీ మనసాచ్చి మున్నె గూడ నమ్మకంగా మినామ్ ఇంజి నమ్మనామ్.
థీని పెయుసి మమ్మ, మా గురుంచి మీ మున్నె గీరంగ కెత్తటమిల్లామ్. గోని మాయ వేసమ్ వాట్తోరు మున్నె మీరే మా గురుంచి గీరంగ తిరియవాలె ఇంజి మినామ్.
గాబట్టి జనాకు మామిని వెర్రివారు ఇంజి కెత్తుకు అద్దు థేమటెసెంకె ఆలా మినామ్; మమ్మ తెలివి మందనోరమ్ అత్తుకు అద్దు మీసేంకె ఆలా మినామ్.
కిరిస్తుని గొప్ప పేమ మనుసుర్కిని అంథొరి పొం్రొ మింథె; థాని పెయుసే మమ్మా ఈ పనుంగు తుంగనామ్. బారితుకు. అంథోరిసెంక ఒరొండు డొల్లి అత్తథాని పెయుసి, అంథోరు డొల్లి అత్తాటు ఇంజి మమ్మ నమ్మనామ్.
ఇంకా బతికి మందనోరు ఓరిసెంక బతకకుండ, ఓరిసెంక డొల్లి అంజి మల్ల త్యేత్తోనిసెంక బతకవాలే ఇంజి, ఓండు ఆంథోరుసేంక డొల్లి అత్తో ఇంజి అనుకునుంజనామ్.
గాబట్టి ఇంకా మమ్మ బేనోని గూడ లోకాతె మంథాని మనుసుర్కు పున్నాటు పున్నమ్. మమ్మ గూడ ఒరొ పట్టు మనుసుర్కిని తిస్తె కిరిస్తుని పుత్తామ్. గోని, ఇంకా బెస్కె గుడ ఓనిని మనుసుర్కు పున్నాటు పున్నమ్.
గాబట్టి, బేనోండతుకు కిరిస్తునమటె మంత్తోండో ఓండు కొత్తంగా తుంగబం్తోండుగా మంత్తో; పాతవంతా పాడాసి దయుతా, అంతా కొత్తవయుతా.
ఇవ్వంతా థేమటె థోరింపినె అయుతా, ఓండు యేసు కిరిస్తుని థోరింపినె మనాని ఓనగ్గ సమ తుంగి, సమ తుంగాని పనుంగిని మాకు ఒపగిస్తో.
బేలాయుతుకు థేమండు లోకాతె మంథాని జనాకిని పాపకిని లెక్క తుంగకుండా, కిరిస్తుని థోరింపినె ఓరిని ఓనితోటె సమ తుంగి, సమ తుంగాని బోదతిని మాకు ఒపగిస్తో.
గాబట్టి కిరిస్తుని యేపారిర్కాసి మంథాని మమ్మ, థేమండు మా థోరింపినె మీకు బుథ్ది కెచ్చనామ్. మీరు థేమండుతోటె సమ పరముటు ఇంజి, కిరిస్తుని పెథెటె మీమిని కోరనామ్.
మనాడు కిరిస్తునితోటె కలియు మందటమ్ థోరింపినె థేమటె నీతితె పాలువారాసి మినాడు, బారితుకు పాపమ్ పున్నొ ఓనిని థేమండు మన పాపతెసేంకా ఓనిని బలిగా మార్సతో.