Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
1 peter - 1 2 3 4 5
Bible Versions
Bible Books
గాబట్టి పతి సెడ్డ పనుంగు తుంగకుండ మంథాటి. మోసపరతాని పతి పనుంగు తుంగకుండ మంథాటి. మాయ వేసమ్ వాటి మోసమ్ తుంగొద్దు; గోథిరిలొద్దు; బేనోని పొం్రొ నింథిసాని మాట కెత్తొదు.
కొత్తగ పుట్త సంటి పిల్లాంకి ఎవ్వాని పాలు కావలస్తాటు, మీ ఆత్మతికి కావలస్త సుబ్బరమ్ మంథాని థోడతీని బెస్కెటికి తిన్నుటు. ఆలా మీరు తిత్కు రచ్చిసబరిసి పెరస్తీరి.
పెబు దయ మందనోండు ఇంజి మీరు అనుబగిసి మినీర్ గథా?
బెస్కెటికి బతికి మంథాని బండ్వా తిస్తు మంథాని యేసు కిరిస్తునగ్గ వం్రాటి. ఈండు పంథికి వం్రొ ఇంజి మనుసుర్కు ఓనిని తీసి వాట్తోరు. గోని థేమండత్తుకు ఓండు సేన కరిథిగలవాండు ఇంజి ఓనిని తెలుస్కుట్టొ.
థేమండు తొత్త ఆత్మతికి చెంత గుడిథె బతికి మంథాని బండా తిస్తె మీరు మినీరి. యేసు కిరిస్తు థోరింపినె థేమటింకి ఇస్టమత్త ఆరాదన తుంగనాంకి, సుబ్బరమ్ మంథాని పూజారిర్కినా తుంగబరసి మినీర్.
నన్న తెలుస్కుట్ట కరిదత్త మూల బండతిని సియోన్తె వాటనాన్. బేనొ అతుకు అ మూల బండా అత్త యేసు కిరిస్తుని పొం్రొ నమ్మకమ్ తాసితోండొ ఓండు బెస్కెటికి సిగ్గు పరవొ'' ఇంజి కిరిస్తుని గురుంచి థేమండు కెత్తాటు థేమటె పుస్తకాతె రాసి మింథె.
గాబట్టి కిరిస్తు పొం్రొ నమ్మకమ్ తాస్త మీకు ఓండు కరిదుగల బండా తిస్తె మినొ. గోని ""లోను తొత్తనోరు పంథికి వం్రొ ఇంజి తీసి వాట్త అ బండే మూలాతె వాటాని తల బండా అత్తె.''
ఆ బండే మనుసుర్కింకి అడ్డంగ మంజి ఓరు అరిసి థాయూని ఎదురు బండా ఆసి మత్తె. ఓరు థేమటె మాటంకి లోబర్దిల్లోరు గాబట్టి ఓరు పాడాసి థాయనాంకి థేమండే ఓరిని ఏర్పరస్తో ఇంజి థేమటె పుస్తకాతె రాసి మింథె.
అతుకు మీమిని పాపమ్ ఇంథాని ఈకడ్దెనుంచి రచ్చన ఇంథాని వెన్నిలతికి కరంగ్త థేమటె గునతిని కెత్తనాంకి ఓండు మీమిని తెలుస్కుట్టొ. మీరతుకు ఓని కులత్తోరాసి మినీరి. రాజు అత్త ఓనికి పని
ఒరొపట్టు మీరు థేమటె జనాకినా మంథిల్లీరి. గోని ఇంజె ఓని జనమాసి మినీరి. ఒరొ పట్టు ఓండు మీ పొం్రొ దయ తోపిసిల్లొ, గోని ఇంజె ఓండు మీ పొం్రొ దయ తోపిసి మినొ.
నా జతగాక్కినీరె, మీరు ఈ లోకాతె పరయవారాసి, య్రూత థాయనోరు తిస్తె మినీరి. గాబట్టి మీ ఆత్మతికి విత్రేకంగ గొడవ తుంగాని ఒల్దె ఆసకిని సాలిసి,
వేరె జనాకు బేంథాంటె మీమిని దుస్టుర్కింజి కెచ్చనోరొ థాంటె మీరు మంచి పనుంగు తుంగాటి. అస్కె ఓరు వాటిని ఊడి, మీరు మంచివారింజి ఒపుకునుంజి, థేమటె తీర్పు థినాతె ఓనిని గొప్ప తుంగితోరు ఇంజి మీకు కెచ్చనాన్.
మనుసుర్కు తెలుస్కుట్ట అథికారిర్కింకి పెబునిసెంక మీరు లోబరిసి మంథాటి.
గొప్ప అథికారమ్ మంథాని రాజుర్కింకి అత్కన్న, తప్పు తుంగనోరిని సిచ్చ వాటి, మంచి తుంగనోరిని గొప్ప తుంగనాంకి థేమండు రోత్త్త అథికారిర్కింకి అత్కన్న, ఓరికి మీరు లోబరిసి మంథాటి.
మీరు మంచి తుంగి, తెలివి ఇల్లోవారిని, వెర్రివారిని పమటిని ముచ్చటమె థేమటె ఇస్టమాసి మింథె.
కిరిస్తునమటె మీరు విడుదలాసి మత్కన్న, ఆ విడుదలతె సెడ్డ పనుంగు బాత తుంగకుండా థేమటింకి బానిసుర్కాసి మంథాటి.
అంథోరికి మరియూద తోపిసాటి. జతగాకిని పేమిసాటి. థేమటింకి వెరిసి మంథాటి. రాజుంకి మరియూద తోపిసాటి.
జీతగాక్కినీరె, మీ యెజమానుర్కింకి మనుసు పూర్తిగ లోబరిసి మంథాటి. మంచివారికి, దయ మందనోరికి మ్రాతమె అయ్యోకా, కూరంగ మందనోరికి గూడ లోబర్ముటు.
థేమటె పొం్రొ నిమ్మ పట్టుదల మందంథాని పెయుసి నీకు అన్యాయంగ తిప్పాకు వత్తుకు, అస్కె థానిని ఓర్సుకుటుకు, థేమండు నీనిన్ థీవిసితో.
మీరు తప్పు తుంగి థాని పెయుసి థెబ్బ తింజి థానిని ఓర్సుకుటుకు థాంటె గొప్పతనమ్ బాత మింథె? మీరు మేలు తుంగి థాని పెయుసి మీకు బాద వతుకు థానిని ఓపిక పెయుసి ఓర్సుకుటుకు, అస్కె థేమండు మీమిని థీవిసితొ.
థీనిసెంకె మీరు కరంగబరిత్తీరి. బారితుకు కిరిస్తు గూడ మీసెంక బాథాకరిసి, మీరు ఓని కాల్కిని జాడకిని పెయుసి నడిసి వాదవాలింజి మీకు ఒరొ గురుతు వాటి అత్తో.
ఓండు పాపమ్ తుంగిల్లొ. ఓని పమటె బాత కపట మాట వేడిల్లె.
ఓనిని సాపిస్తోరిని గిరుడ్డి ఓండు సాపిసిల్లొ. ఓని పొం్రొ తిప్ప వాట్తోరిని ఓండు బెథిరిసకుండ, నియూంగ తీర్పు తుంగాని థేమటింకి ఓనిని ఒపగిస్తో.
కిరిస్తు మన పాపకిని ఓని ఒల్దె మొసి, వాటిని సిలువతె పొం్రొ వాటి డొల్లి అత్తొ. మనాని పాపతె సకితితెనుంచి విడిపిసి ఓనిసెంక బతకనాంకి ఆలా తుంగ్తో. కిరిస్తు అర్త గాయకిన్ పెయుసి మనాడు బాగు పర్తా్తడ్.
గొర్రెతి స్తెతె మిరు తప్పి అత్తీరి. గోని ఇంజె మీ ఆత్మకిని కాపాడాని బోయుండునగ్గ మలిసి వత్తీరి.