Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
Aw Pathien, ka hnìna ngai la, Mênah mi thlâkpêk lul naw rawh;
Mi ngàivenin mi hung don rawh, Buoinan a mi chîm a ni hih.
Hmêlma rawlin a mi hàmzìng, Mi rilohan an mi mel rum; Buoina ka chungah an siem a, Lungsenin an mi hrâng khum ie.
Ka lung hi a'n lap dor dor a, Thi inlâu zingin ka um a.
Titna'n thaah a mi man a, Inlâuin ka'n thin dor dor a.
"Vàthû ang thla nei ve lang chu, Chawl hadamna hmun ding zongin, Hla takah vuong hmang tang ka ta,
A nih, ram hla takah vuongin, Thlalêrah umhmun khuor ka ta,
Thlipui le ruopui laka chun, Inbîkna ding hmun him zongin, Fe hmang inrang ka tih" ka ta.
Aw LALPA, mi rilohai hi, An ngaituona sukchî-ai la, An tong khom hung sukbuoipêk rawh, Inpawngnêkna le inbeina, Khawpuia hin a sip si a.
Sùn-zàn zomin an invàk a, Indemna le inhrilsietnan, A khawpui sûng hi a sip a.
Sietna sipaihai an hràng a, Inpawngnêkna le inhlèmnan, Kotthler an rielsan ta ngai nawh.
Hmêlmahan an mi nuisan chun, A tuor dàn tak a la um a; Dotuhan an mi'n huol vèl chun, Inbîkrùksan thei a ni bok.
Sienkhom nang i lo ni zing si, Keima ang ela ka ngai hlak, Ruolcham ang ela ka pawl ngei,
Ka titipui mel mel hlak le, Mipui ruola Pathien in tieng, Pana ka'n sompui hlak ngei kha!
Hmêlmahai chu an hun tlung hma'n, Thinan hung nang thut tawl sien la, A hringhràna Seol panin, Muol liem thla diel tawl raw hai se, Suol bu khuorna an ni si a.
Kei ruok chun Pathien ka ko a, LALPAN mi hung sandam a tih.
Zîng, sùn, zàn le ieng lai khomin, Ka'n rûm ri a tlung tung zing a, Ka rawl lo hre ngèi ngéi a tih.
Mi dotu tam hlè hai sien khom, Him takin mi san suok a tih.
Tiena inthoka rorêltu, Pathien chun mi lo ngàithlain, Anni chu hung suktlawm a tih; An inlamlèt nuom ngai naw a, Pathien tìna an nei bok nawh.
Ka'n koppui chun a ruol doin, Kan thuthlung chu a bawsiet a.
A kam suok thu chu a thlum a, Nisienkhom a sûngril takah, Indona lungril a put a; A bau hriek nêka tlor lem chu, Kawlhnàm ngei tak ang a ni si.
I lungkhamna po po hai chu, LALPA chungah innghat vong la, Aman sawk zàngkhài a ti che, Mi felhai tlùk phal ngai naw nih.
Mi rilohai chu aw Pathien, Khuorkhurûmah pei tawl i ta, Thisen insuo hmang mihai leKhêla inhlêm chîng mihai chu, An dam chenve khom dam naw nih. Kei ruok chu nangmaah ka'n nghat.