Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
Pathien chu ei humhimna, Ei hràtna tha hrui a na, Lungzîng ni ieng lai khom a, Mi thangpui vartu a nih.
Chuong ang chu a ni leiin, Leilung inthlâk danglamin, Tlânghai chu tuipui tuongah, Pil hmang vong khom lo ni sien, Ti ngai hrim hrim nawng ei tih.
Tui fawn chu so but butin, A'n rûm vèlin tlânghai chu, Nghor hnìng dur dur khom ni sien, Ti chuong ngai bok nawng ei tih.
Vadung pakhat a um a, A fintu vadungtêhan, Chunghnungtak chêngna thienghlim, Pathien khawpui an suklawm.
A sûngah Pathien a chêng, Inhnîng ngai hrim hrim naw nih; Zîng khawvara inthokin, Pathien chun thangpui a tih.
Hnamhai an buoi luoi luoi a, Lalramhai an tlu sie a; A bàu a hang phong meu chun, Hnuoi a zop thla el a nih.
Iengkimthawthei LALPA chu, Ei kuomah a um zing a, Jakob Pathien ngei el chu, Ei inhumhimna a nih.
LALPA thilthaw hung en tu, Hnuoi a sukram nasatzie!
Vàn khup hnuoi kawlkawdong chen, Indo a suktawp vong a, Thalngulhai a kuoi tliek a, Feihai a ulh bong vong a, Phawhai meiah a raw hmang.
"Ngai ngam takin um ro khai!g Pathien ka nizie hre ro:Hnam tin chunga rorêltu, Hnuoi chunga lal ka ni hih. "
Iengkimthawthei LALPA chu, Ei kuomah a um zing a, Jakob Pathien ngei el chu, Ei kulpui a ni si a.