Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
Haleluia. Zâia Pathien chawimawi a va tha de!Inpâk a phu, chawimawi an hoi bok si.
LALPAN Jerusalem a'n din thar a, Israel tlân darhai a thuoi khawm a.
Lungril na ngawi ngawihai a thawi dam a, An hliemhai chu puonin a tuompêk hlak.
Arasi um zàt a hriet fai vong a, An rêngin an hmingin a ko seng a.
Ei LALPA chu a ropui êm êm a, Thilthawtheina mak takin a sip a, A hrietthiemnan tawpintai a nei nawh.
LALPAN inngàitlawmhai a chawisâng a, Mi suolhai chu hnuoiah a thè thlûk hlak.
Lawm hla sakin LALPA inpâk unla, Tingtang leh ei Pathien chu chawimawi ro.
Vànah sûm a zar, khuongruo an sûrtir, Tlânga hai hlo hna hring an mawngtir a, Mihriemhai fàk ding thlai hringhai chenin. d
Ramsahai pet ding hlo hnâ a pêk a, Vaâk te phingtâm inhrâm chen a chawm.
Sakor tha hràtna a ngaisâng naw a, Mihriem tha hràtna a ngaisâng bok nawh.
LALPA chun ama tituhai a lawm, A ngilneina beisei tlattuhai chu.
Aw Jerusalem, LALPA chawisâng la, Aw Zion, i Pathien chu inpâk rawh.
I kul kot kalna thîr tluon a sukdet, A sûnga chêng i mihai mal a sawm.
I ramrihai khom a sukrâlmuong a, Bu inhnik tak elin a chawm tlai che.
A thupêkhai hnuoi chungah a puong a, A thupêkhai chu an tlânpui nghal a.
Sahmul pha angin vûr a'n tlâktir, Vut anga paw uoiin zil an tlâktir.
Lungte angin riel an tlâktir chur chur, Thli dei hrâng chu tunam tuor zo an ta?
Thu a pêk a, vûr chu an tui ral a, Thli an hràngtir a, tui chu a luong a.
Jakob kuomah a thû chu a puong a, A dàn thusuokhai chu Israel kuomah.
Chu chu hnam danghai lai a thaw ngai nawh, A thurêlhai khom an hriet ngai bok nawh. Haleluia.