Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
LALPA tìtu chu a hamtha, A lampuia kalchawitu chu.
I kut inrim ra tlàn i ta, Hlim i ta, hmuingîl bok i tih.
I nuhmei chu i in sûngah, Grèp rà nuom tak ang nîng a ta, I nauhai khom oliv tuoi ang, Thlèngpui kîl khup khop nîng an tih.
LALPA tìtu chu chuong ang chun, Malsawmin a um hlak si a.
Zion a'nthok LALPAN mal tin, I dam sûngin sawm che raw se, Jerusalem hmuingîlna chu, I dam sûng po po chang ve la,
Tu mong benin hringkhuo hmang rawh. Israelhai lai rem leng raw se.