Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
Tlâng tieng khin mit ka'n lèn a, Khaw tieng panga inthokin am, Mi thangpuitu ding hung a ta?
Thangpuina chu vànhnuoi siemtu, LALPA-a inthokin a hung.
I sir inphet ding phal naw nih, A vêngtu che a in ngai nawh;
A nih, Israelhai vêngtu chu, A in innghil ngai hrim hrim nawh.
LALPA chun a vêng zing che a, I chang tieng hliekhutu a nih. u
Ni intêngin em nawng a che, Thla varin sukbuoi nawng a che.
Siet theina laka inthokin, LALPAN i nun vêng him a tih.
I suok i lût LALPAN a vèng, Tuta le chatuon chen khomin.