Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
proverbs - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Bible Versions
Ka naupa, ka zirtirna hi theinghil naw la, Ka thupêkhai i lungrilin vong tlat rawh.
Chuongchun sawt tak dam i ta, Vàngneina vûrin um i tih.
Hmangaina le ringumnahai, Inthlà ngai hrim hrim naw la, I rîngah hlì zing hlak la, I lungril phêkah ziek rawh.
​Pathien le mihriemhai lakah, Ditsakna le hming tha hlawng i tih.
I lungril po poin LALPA ring la, I hrietnaah innghat naw rawh.
I thilthaw taphotah ama hre la, I lampui suktluongpêk a ti che.
Mani var inti ngai naw la, LALPA tì la, suol màksan rawh.
I taksa'n hrisel phang a ta, I rùhai khom sukhràt a tih.
I thil neiin LALPA chawimawi la, I tharsuok hmasahai po po khomin;
Chuongchun, i bu in sung vûm a ta, I dawnbèl uoiin tharin sung sip a tih.
LALPA thununna chè chu, Ka naupa, ngainêp naw la, A zilna chè khom theidà naw rawh.
Pain a nau dit a thunun angin, LALPAN a hmangaihai a zil hlak.
Varna hmu phâktu chu a hamtha, Hrietthiemna nei phâktu khom.
Tangkaruo nei nêkin a hlawk a, Rangkachak nêk daiin a hlu lem.
Lunghlu rubi nèkin a hlu lem a, Duthusàm ieng khomin a tluk nawh.
A chang tieng dam sawtna a um, A voi tieng hausakna le ropuina.
A lampuihai chu a hlimum a, Thlamuongna lampui vong a nih.
A cheltu din hringna thing a na, A pomtu taphot hamthâng an tih.
LALPA chun varna hmangin, Leihnuoi bulthut a phûm a, Hrietna hmangin vànvèl a'n din.
A hrietnan li inthûkhai a sukthe a, Sûm hmangin daidaw a'n tlâktir.
Bûk thiemna le fimkhur thiemna, Ka naupa, vong tlat hlak la, I hmu phâk loah inthlà naw rawh.
I nun sukhringtu nîng a ta, I rîng cheimawitu ni bok a tih.
Nghet takin kal chawi i ta, I sir inphet ngai naw nih.
Ti loin zâl hmun rem i ta, Imu inhnik takin in i tih.
Mi suolhan sietna an tuok ang, Tuok ve thut inlau naw rawh.
LALPAN vêng tlat a ti che a, I ke chânga awk phal naw nih.
I thaw thei thil a ni phot chun, Mamawhai pêk di'n i thil tha nei, Inro ngai hrim hrim naw rawh.
Nuoma i pèk thei zing si, "Zîngah hung la, pêng ka ti che"I tuolbawm kuomah ti naw rawh.
Ngàingam taka i bula um, I tuolbawm phier rûk naw rawh.
I poi ieng khom tawk lohai chu, A san boin hêk ngai naw rawh.
Mi nunrawng inhnar naw la, A lampui hraw ngai naw rawh.
LALPAN mi lûtinle a theida a, Mi ngîlhai ruok chu a ringzo.
Mi rilo sûngkuo chungah, LALPA tongsie a fu a, Mi fel sûngkuo chunga ruok chu, Malsawmna a vur lem hlak.
Chapohai chu a hmusit a, Inngàitlawmhai zàngàina a pêk.
Mi varin chawimawina rochung a ta, Mi invêtin muolphona chang a tih.