Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
matthew - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bible Versions
"Soisêl naw ro, soisêla in um nawna dingin.
In soisêlna ang charin soisêl nîng in ta, in inkhìna ngeiin inkhìpêk an ti cheu.
Iengtiziea mani mita thingtum um chu ngaimaw si loa i unau mita thil hlek um chu i hmu am a na?
Mani mita thingtum um zing siin i unau kawlah 'Khawm, i mita thil hlek kha mi'n lâk suoktir rawh' iengtin am i ti thei ding?
Lêmdertu, nangma mit ngeia thingtum inkhang kha la suok hmasa zet la, i unau mita thil hlek lâk suok ding chu hmu fie thei tàng i tih.
"Ui chu thil inthieng pe naw ro; vok hmaa khom tuikeplung pei bok naw ro. In pei vai chun chîl hrep an ta, chu zoah nangni tieng hung tuongin phir chen neng an ti cheu.
"Hni ro, pèk nîng in tih; zong ro, hmùng in tih; kik ro, kot chu hongpêk nîng in tih.
A hni taphotin an dong hlak a, a zong taphotin an hmu bok hlak a, a kik taphot chu kot hongpêk nîng an tih.
Anleh, nangni lai tu khom a naupain bei hni ta sien, tuin am lung a pêk ding?
Nga hni sien tuin am rûl a pêk ding?
Nangni mi suolhai hmanin thil tha in nauhai pèk nachâng in hriet si chun, in Pa vàna mi lem chun a hnituhai chu thil tha a va pêk rawn awm ngei de!
"Chuongchun, thil iengkimah miin in chunga an thaw dinga in dit dàn ang takin mi chunga khom thaw ve ro; chu chun Dàn le zawlneihai thu a fûn khawm vong a nih.
"Kotkhàr chîna chun lût ro. Bohmangna kotkhàr chu a lien a, a lampui khom a lien bok a, chu tienga lût chu an tam bok.
Hringna kotkhàr ruok chu a chîn a, a lampui khom a'n chèp a, a hmutu khom tlawmte an nih.
"Zawlnei tehlèmhai laka chun fimkhur ro, chuonghai chu beram vun silin in kuomah an hung a, sungril tieng ruok chu satene hnukrawl ang an nih.
Anni chu an raah hrieng in tih. Hling bukah grêp an lo hlak am a ni? Intùn bukah theichang an lo hlak maw?
Chuong ang bokin, thing tha chu a rà a tha hlak a, thing sie hlak a rà a tha thei bok nawh.
Thing tha chun ra sie a'n suo thei naw a, thing tha naw chun ra tha a'n suo thei bok nawh.
Thing tin ra thaa rà naw taphot chu an phùr a, meiah an pei hlak.
Chuongchun, anni chu an raah hrieng in tih.
"'Lalpa, Lalpa' mi ti nazong vàn ramah lût naw ni hai, ka Pa vàna mi ditzawng thawtuhai chauh lût an tih.
Chu nia chun mi tam takin, 'Lalpa, Lalpa, i hmingin thu kan hril a, i hmingin ramhuoihai kan hnot suok a, i hmingin thilmak tam tak kan thaw hlak an nawm a ni?" la tîng an tih.
Chu huna chun, 'Nangni thil suol thawtuhai, ka hriet ngai naw cheu, ka kuoma inthokin fe hmang dai ro' tiin anni chu la hril ka tih.
"Chuleiin, hieng ka thuhai hi hrea a tak ngeia zawmtu taphot chu mi var, lungpui chunga in bawltu ang chu a nih.
Ruo a hung sùr a, vadung tui a hung lien a, thlî a hung hràng a, in chu a hung nam sok sok a, sienkhom a tlu nawh, lungpui chunga rem a ni tlat leiin.
Sienkhom, hieng ka thuhai hi hrea a taka zawm si lo chu mi invêt, phaiphin chunga in bawltu ang chu a nih.
Ruo a hung sùr a, vadung tui a hung lien a, thli a hung hràng a, chu in chu a hung nam sok sok a, a tlu sop ta ruop el a nih" a ta.
Isun chuong thu a hril zo chun mipuihaiin a thu inchûktir chu mak an ti hle a,
a san chu Dàn hretuhai ang ni loa thu nei taka anni a'n chùktir lei a nih.