Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
matthew - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Bible Versions
"Felna thil in thawhai chu mi hmu dinga an hmaah thaw lo dingin fimkhur ro, chuong naw chun in Pa vàna mi kuomah lawmman hmu naw ti niu.
"Chuongchun, retheihai kuomah thil i pêkin, lemderhaiin mi inpàk an hlaw theina dinga Sunagog le kotthlêra hai an thaw hlak ang hin mani tawtawrawt inmûtin hril dar naw rawh. Thu dik ka hril chêu hi, an lawmman chu a rêngin an hmu dèr tah.
Nang ruok chun thil i pêkin, i kut chang tiengin a thaw chu i kut voi tieng inhriettir naw rawh,
i thilpêk chu a rûk a ni theina dingin; chuongchun a rûka i thaw hmutu i Pa chun lawmman pêng a ti che.
"In tongtai khomin lemderhai thaw dàn angin thaw ve naw ro; mihaiin an hmu theina dingin sunagoga hai, kotthlêr sîra hai ngîr puma tongtai an ngaina hlak si a. Thu dik ka hril cheu hi, an lawmman chu an hmu dèr tah.
Nang ruok chu i tongtai ding pha leh i pindan rilah lût la, kot khâr la, a rûka hmutu che i Pa kuoma chun tongtai rawh; chuongchun, a rûka i thilthaw hmutu i Pa chun lawmman pêng a ti che.
Chun, in tongtaiin Jentelhai angin hril ngai ngot samphuol naw ro, an insam rawn leiin ngaithlâk hlaw an inring hlak si a.
Anni angin um ve naw ro, in mamawhai chu in hnì hma khomin in Pain a hriet si a.
Chuongchun, hieng ang hin tongtai hlak ro:Kan Pa, vana mi, I hming inza um sien la,
I ram hung tlung raw se. I ditzawng vàna an thaw angin, Hnuoiah thaw ve raw hai se.
Kan leibattuhai kan ngaidam angin, Kan bathai mi ngaidam la.
Thlèmnaah mi thuoi lut naw la, Mi suol lakah mi sanhim rawh. f tiin.
In chunga bawsetuhai in ngaidam chun in Pa vàna mi khomin ngaidam vèng a ti cheu.
Nisienlakhom, mihai bawsietna in ngaidam si naw chun, in Pa vàna mi khomin in bawsietnahai chu ngaidam bìk naw nih.
"Bu in nghei pha khom lèmderhai angin ngùi hmêl put ve naw ro; anni chun mi hmua bu ngheia an inlang theina dingin an hmèl an sukpor hlak. Thu dik ka hril cheu hi, an lawmman an hmu zo tah.
Nangni ruok chu bu in nghei pha hmai phì fai unla, in lu sahriek nàlin khui nâm ro,
chuongchun in Pa, a rûka um hmaa chauh naw chu mi hmuah bu ngheiin inlang naw ti niu a, in Pa, a rûka hmutu cheu chun rul a ti cheu.
"Hângthîm le tuièkin an fàk siet theina, rûkruhaiin ver popa an inrùk theina hnuoia hin in ta dingin ro inkhawl naw ro.
Hângthîm le tuièkin an fàk siet thei nawna, rûkruhaiin ver popa an inrûk thei nawna vàna chun in ta dingin ro inkhawl lem ro.
In ro umna taphotah in lungril khom a um hlak si a.
"Taksa khawnvar chu mit a nih. I mit a tha chun i taksa pumin var suok a tih.
I mit a tha naw ruok chun i pumin inthim a tih. I sûnga var chu thim a ni chun, chu thim chu a va sà awm de aw!
Tu khomin hotu pahni rong a bawl kop thei nawh, pakhat theidain pakhat chu a ngaina amanih, annawleh pakhat chu inzàin pakhat chu a hmusit amanih nîng a tih. Pathien rong le sum rong bawl kop thei a ni nawh.
Chuleiin ka hril cheu hi, in hringna thilah ieng am fain in dawn ding, in taksa thilah ieng am silin in bil ding ti lungkham naw ro. Fàk ding nèkin hringna, silfèn nèkin taksa a poimaw lem an naw maw?
Chunglèng vatehai hi en ta u, bu an tu naw a, an sìk naw a, bu inah bu an sèk lût bok nawh; sienkhom in Pa vàna mi chun a chawm tawl si a. Anni nêk daiin in hlu lem naw maw?
Nangni lai tu am lungkham leia mani hringna darkar khata sukseig thei?
Silfèn thuah ieng dinga in lungkham am? Ram lili pàr inthang dàn hi ngaituo ta u, sin an thaw naw a, pat an kher bok nawh.
Nisienlakhom, ka hril cheu hi, Solomon meu khom a ropui thei ang taka a'n thuom khan hieng lili pâr pakhat tluk khom hin chei a ni nawh.
Chuongchun, ram hlohna, voisun chauh hring a, a zînga meia ti hmang nawk el ding hman Pathienin chuong ang lawma a chei si chun, aw nangni ringna tlawmhai, chuonghai nêk chun a'n thuom nasa zuol naw ding cheu am a ni?
Chuleiin, ieng am fain dawn ka ta, ieng am silin bil ka ta ti lungkham naw ro.
Jentêlhai chun chuong thil chu an hnot tak a nih. In Pa vàna mi chun hieng po po hi in mamaw ti a hriet.
A ram le a felna chu zong hmasa zet lem ro, chuongchun, hieng po po hi a pêk belsa ding chèu a nih.
Chuleiin, zînga ding lungkham naw ro, zîng chun ama ding lungkham a tih. Ni khat buoina hi ni khata dingin a huntawk.