Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
luke - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Bible Versions
Chawlkâr ni hmasa taku zing hmângin nuhmeihai chun rimtui an buotsaihai chu chawiin thlàna chun an va fe a.
Thlàn khàr lung chu inhlum sonin an hmu a,
an zuk lût chun Lalpa Isu ruong chu an hmu ta naw a.
Chuonga hrilhai taka an um lai chun mi pahni, kawlphê anga tle puon vâr taka inthuom hi an bulah an hung ngìr a.
An ti èm leiin bawka hnuoi sikin an kûn tlat a. Chuonghai chun an kuomah, "Ieng dinga mithi lai a dam lai in zong am?
Hi taka hin a um ta nawh, a tho nawk tah. Galili rama a um laia in kuoma a hril kha in hriet zing naw a ni?
Mihriem Naupa hi mi suolhai kuta inmantir nîng a ta, kraws-ah hemdèng an ta, ni thumnaah a tho nawk ding a nih' a ti hlak kha" an ta.
Chuongchun, a thu hril chu an hriet suok nawk tah a.
Thlàna inthoka an hung kîr chun zirtir sawmpakhat le mi danghai kuomah chuong thu chu an hril a.
Chuong ang thu, tirkohai kuoma hung hriltuhai chu Mari Magdalin hai, Joana hai, Jakob nu Mari le anni le fe ve nuhmei thenkhathai chu an nih.
Nisienlakhom, an thu chu barah an lo khonpêk naw a, an awipêk bok nawh.
Peter ruok chu a tho a, thlàn tieng chun a tlân a, thlàn chu kûnin a zuk bi a, puon zâi inhmi chauh chu a hmu a; chuongchun, thil umzie chu maktiin in tieng a kîr nawk tah a. v
Chu ni tak chun anni laia mi pahni chu Emmau khuo panin an suok a, chu khuo chu Jerusalema inthoka kilometer sawmpakhat vêla hlâ a nih.
Thil hung tlung po po chanchin chu hrilin an titi malam pei a.
Chuonga an titi lai chun ama Isu ngei chun a hung hnai a, a'n tlonpui a;
nisienlakhom, a hmêl an hriet thei nawna dingin an mit a sukvai a.
An kuoma chun, "Lawn puma in hril kha ieng thu am an ta leh?" a ta, anni chu ngui takin an ngìr a.
Chun, a hming Kleopa chun a don a, "Jerusalem sir sia tu lai chanchin hre naw chu nang chauh hi nîng i tih!" a ta.
Ama chun, "Ieng thu am ie?" a ta. Anni chun, "Nazaret Isu, Pathien le mi po po mithmua thua leh thilthawa zawlnei ropui tak chanchin,
thiempu lalhai le kan rorèltuhaiin sukhlum dinga an pêk, kraws-a an hemde tah thu kha tie.
Keini hlakin ama chu Israel intlantu ni dinga kan lo beisei kha a na. Chu el khom chu ni loin, voisun hi chuong thil a tlunga inthoka a ni thumna a ni dêr tah.
Chun, keini pawla nuhmei thenkhat khom voi tuk zingkâr khan thlànah an va fe a, a ruong an va hmu naw a;
Pathien vàntirko inlâr an hmu a, anni chun a hring nawk tah tih dâm an lo hril thu an hung hril a, lung an sukthawng rak a.
Keini laia thenkhat khom a thlànah an va fe a, nuhmeihai hril ang chie khan thil an va hmu a, sienkhom ama chu an hmu bìk chuong nawh" an ta.
Ama chun an kuomah, "Mi invêt ruolhai, zawlneihai thuhril tinrêng awi konga chawlolhai!
Kristan chuong thil chu tuorin a ropuinaah a lût ding a ni hrim an nawm a nih?" a ta.
Chuongchun, Mosiea inthoka tanin zawlnei po poin Pathien Lekha thua a chanchin an ziekhai chu a hrilfie tawl a.
An fèna ding khuo chu an tlung ding a ni ta a, Isu chu fe pei tum angin a um a.
Anni chun, "Kan kuomah riek ve el ta la, khuo khom an hnu ta a, nisa khom a tla ding an ta hi" tiin an thlo a. Chuongchun, an kuoma riek dingin a lût a.
Zànbu an hang ot tlàng a, bei chu a lâk a, lawmthu a hril a, a khoi a, an kuomah a sem a.
An mit chu a hung inhong a, a hmêl chu an hriet tah a, ama hlak chu an hmuhoiah a bo ta dai el a.
Anni chun, "Lampuia a mi biek laia Pathien Lekha thuhai a mi hrilfie khan ei lungril a har huoi huoi hrim a ni kha" an ta.
Chuongchun an tho a, Jerusalem tieng inhmaw takin an kîr nawk nghàl a, sawmpakhathai le an ruolhai um khawm chu an hang hmu a.
"Lalpa chu a tho nawk ta ngei a, Simon kuoma khom a'n lâr annawm" an lo ta.
Anni khom chun lampuia thil tlung le bei a khoi a, a hmêl an hung hriet takzie thu dàm chu an hril ve a.
Chuong thu chu an hril laiin Isu ngei chu anni lai a hung ngìr a, an kuomah "Thlamuongna in chungah um raw se" a ta.
An ti a, an mit a âr inta zâk el a, thlarau hmuah an inngai hiel a.
Ama chun, "Iem a ta chuong lawma in ti chu? Iem a ta in lungril a buoi ?
Ka kut hai, ka kepha hai hi en ro, keima ngei kha ka ni annawm. Mi them unla, en ro; kei in mi hmu ang hin thlarauin rù le châng le taksa a nei nawh" a ta.
Chu chu a hril zoin a kut hai, a kepha hai chu a'n entir tawl a.
Lawm taluo, sienkhom makti le hang awi el harsa an ti zing lai chun aman, "Hi taka hin fâk ding in nei am?" a ta.
Chun, an kuomah, "Nangni kuoma ka chêng lai khan, Mosie Dànbua hai, Zawlnei lekhabua hai le Sam bua hai ka chanchin an ziek taphot chu a hung tlung kim ding thu ka hril hlak cheu kha" a ta.
Chuongchun, Pathien lekha thu hre thiem thei dingin an lungril a hongpêk a.
An kuoma chun, "Hieng hi a nih zieka um chu: Krista chun a tuor ngei ding a na, ni thum niin mithi laia inthokin tho nawk a ta,
simna le suol ngaidamna thu chu Jerusalema inthoka intanin hnam tin kuomah ama hminga hril dar nîng a tih, ti hi.
Hieng thilhai hi a hrepuituhai in nih.
Ngai ta u, Pa thil tiem chu in chungah ka hung tir ding a nih.
Chung tienga inthoka thilthawtheinaa inthuom in ni hmâ khat chu khawpuia hin um zing ro" a ta.
Chun, Bethani khawhnawm chen anni chu a thuoi a, bân a phar a, mal a sawm tawl a.
Chuonga mal a sawm lai chun anni chu a'n thla a, vàna thuoi tungin a um tah a.
Chuongchun an chawibiek a, lawm êm êmin Jerusalem tieng an kîr nawk a; tempula chun Pathien inpâkin an um rop hlak.