Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
Sansuokna din LALPA kutchu, A tawi taluo teu naw a, A nâ khom a sêt bok nawh.
Sienkhom in khawlonain, LALPA leh a kei thè cheu a, Insuolnain a hmêl chu, Hmu thei loin a hlie a, A rawl khom in hriet thei nawh.
In kutah thisen a kai a, In kut parhai po po khom, Khawlonain a sukporche a; In hmûrin khêl a hril a, In leiin rîtlona a sâk suok.
Thudik zong in um naw a, In chungthu khom indik takin, Tu khomin in hril ngai bok nawh. Thu hmang loin in insèl a, Thukhêl ngot in hril tuo a, Buoina chu nauin in von a, Khawhlona in hring suok a.
Rûlngân tui in op keu a, Aiumrîl puon in khawng a, An tui fatuhai chu an thi a, A koia chun rûl dang an pieng a.
Aiumrîl puon chu puon dingaHmang tlâk hrim a ni naw a, An puon khawng chu silfêna, Inbel thei chi a ni nawh. yAn thilthawhai hrim hrim chu, Khawhlona thil vong a na, Rawng takin kut an thlàk hlak.
Suol dingin an ngal a hrât a, Poi tawk lo thisen insuo chu, An kut inrangna zawng a nih. Thil suol ngot an ngàituo a, Ràuna le sietnahaiin, An lam tin chu a sip a.
Thlamuongna lam an hriet naw a, An lam hraw taphota chun, Indikna a um ngai nawh. A kawitan ngot an zong a, Anni le fe tu el khomin, Thlamuongna an hmu ngai nawh.
Rorêlna indik chu kan hlat a, Felnain a mi tlung phàk nawh; Var chu zongin kan nghàk a, Sienkhom thimnan a mi chìm a, Êng zongin kan inmai a, Thim sà mup vong a ni si.
Mitdel anga bang chel bâtin, Kan inmai kan inmai hlak a, Mit bo mihriem ang kan nih. Thimbut angin sùnchanga khom, Kan insui khut khut hlak a. Mi hrâthai le tekhì ding chun, Mithi ruong ang chauh kan nih.
Savom angin kan inhùk a, Vathû angin kan inkùrakuka a. Rorêlna indik kan nghàk a, Sienkhom a um dèr si naw a, Sansuoktu ding kan nghàk a, Sienkhom a hla hlê bok si.
Kan bawsietna a tam a, I mithmuah a'n tieng hnûr a, Kan suolnahan an mi hèk a, Kan bawsietnahai hlak chun, An mi chêngchil zing bok si.
Kan khawhlonahai kan hriet:Inphatsan le helsanin, LALPA chu kan hnung nghat a, Nêksawr ding le hel dingaInfui portu kan ni a, Kan lungrila kan pài rùk, Khêl thu ngot kan sàk suok hlak.
Rorêltu tha kan hnot hmang a, Felna chu hla takah a ngîr a, Thutak chu kotthlêrah a tlu a, Indikna a lût thei ta nawh.
A nih, thutak an leng ta naw a, Thil tha lo hnawltuhai chu, Sâ anga pêlin an um pei. Chuong chu LALPAN a hmu zing a, Indikna a bo tah lei chun, A lung a awi thei ta nawh.
Mi indik a hmu dèr nawh, Hrilpuitu khom an um nawh. Mak a ti èm êm leiin, Ama bân thâ ngei hmangin, Sandamna a siempèk a, Ama felnan a hum a.
Felna awmphaw chu hâkin, Sandamna lukhum khumin, Phuba lâkna silfèn inbelin, Thahnemngaina korfuol chun, Ama chu a'n zem khum a.
An thilthaw dungzui peiin, Ama chun thungrul a ta, Hmêlma chungah a lungsenna, Dotu chungah a thungrulna, Ama chun intlâktir a ta, Thlierkârhai khom thungrul a tih.
Khawthlang tienga chênghaiin, LALPA hming tì tâng an ta, Khawsak tienga chênghaiin, A ropuina inzà tâng an tih. LALPA thuoka a mùt luong, Tui lien insâng hung angin, A hung inthok ding a ni si a.
​Zion tlânga Jakob thlàhai, Màni suol simhai kuoma chun, Tlantu a hung ding a ni si a"Tiin LALPA chun a puong.
LALPA chun hieng hin a hril a, "Hi hi anni le keima inkâra ka thuthlung chu a nih: Nangmaa um ka Thlarau le i bàua ka sie ka thuhai hin, tuta inthok le chatuon chenin, i bàu suoksan ta naw ni a, i thlàhai bàu khom suoksan ta naw ni a, i thlàhai thlàhai pei bàu khom tuta inthoka kumkhuoin suoksan ngai naw nih" tiin.