Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
Thlalèr ram tawl chu lawm a ta, Hlimin hung pâr vul a tih.
Bulhlawng angin hung vul a ta, Hlim takin lawm hla rem a ta, Lebanon tlàng anga hringin, Karmel phul le Saron phai angin, Thlalèr chu hung inchang a ta, LALPA ropuina hmûng an ta, Pathien mawina hmu bok an tih.
In bân zoihai sukhrât unla, In khûp tlephai chu sukhrât ro.
Lungril dawihai kuoma chun, "Insukpachangin ti naw ro, In hmêlmahai sukse dingin, In Pathien a hung ding a nih; Phuba lain hrem tawl a ta, Ama chun san suok a ti cheu"Tiin i hril tawl ding a nih.
Mitdelhai mit hung var a ta, Nasêthai nà inhong a tih.
Kebâihai chu sakhî angin, Inchawm zek zek tàng an ta, Tong thei lohai khomin hlimin, Lawmna hla sak tâng an tih. Thlalêrah tui hung pût a ta, Thlalêrah vadung luong a tih.
Pilvut sa huom huom hlak chu, Dîlah hung inchang a ta, Ram tawlah tui hnar pût a ta, Sihal ruol inkulna hmun chu, Hlobet, phairuong le thielkuongTamna bilah inchang a tih.
Lamlienin hung sun a ta, 'Thienghlimna Lamlien' tiin, A hming khom inbûk an tih. Mi porchèhan hraw naw ni a, Lam mihai chauhin hrawng an ta, Mi rilo invêthan hraw naw nih.
Sakeibaknei um naw ni hai a, Ram sa kolin hraw naw ni hai a, Hmu ding um bok naw ni hai; Tlanhai chauin hrawng an tih.
LALPA intlanhai hung kìr an ta, Hla sakin Zion lût an ta, Chatuon lawmna chu khum an ta, Lungngai inrûmna bo a ta, Hlimna le lawmnan hmuok a tih.