Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
Ngai ta u, fel taka rorêltuding, Lal a hung suok ding a na, A upahai khomin ro, Fel takin rêl tâng an tih.
Thlipui laka inbîkna, Ruopui laka inhumhimna, Thlalèra vadungte ang, Ram châra lungpui hlim ang, An hung ni ta ding a nih.
Mita entuhai mit chu, Inkhup ngai ta naw ni a, Naa ngàituhai khomin, An nà daw zing tàng an tih.
Lungril inhmawhai khomin, Mani'n hre thiem tàng an ta, Dang inawk hlakhai khomin, Innâl takin hril tâng an tih.
Invêthai chu inzaumah, Mihan ngai ta naw ni a, Mi vervêk chu tu khomin, Ngaisâng ta bok naw ni hai.
Invêt tong chu a tlahol a, Suol thaw ding ngot a phan a, Pathien poi tawk a tum ràn a, LALPA thu indik lo takin, Mihai kuomah a thè dar a, Phingtamhai fâk ding a ban thlâk a, Dangchârhai dawn ding a chàr hlak.
Mi vervêk tum dàn chu a rilo a, Khêla retheihai suksiet tumin, An indikna thila hai khom, Thil tha lo a phan rûk hlak.
Mi tha chun thil tha a ngaituo a, Chu chu a ngìrpui ngam pei hlak.
Nangni ngai sukngam nuhai, Tho unla, ka thu hi ngàithla ro; Nangni hima inngâi nuhai, Ka thu hril hi lo ngàithla ro.
Kum khat invoi hnung elah, Hima inngàihai hi inthin in ta, Grêp sìk ding um naw ni a, Huon thei ieng khom tlung naw nih.
Inthin ro, ngài sukngamnuhai, Hima inngài naunuhai, In mit âr intà raw se!In silfênhai hlîp unla, In kawngah saiip bì ro.
In lo tha le ditum hai, In grêp rà nuomhai sûnin, Beidongin awm inchum ro.
Hling le buorin a bawm ding, Ka mihai ram hi sûn ro, Hi hlim chenna khawpui leHlimhlopna in po po hi, Sûnin tap khêk rong rong ro.
Kul chu rausanin um a ta, Khawpui so rì rè tâng a ta, A muol zawl le râlvêngbùkhai, Kumkhuoin ram tàng a ta, Sabengtung le beram ruolin, Tlatna hmunah hmang an tih.
Sienkhom, chunga inthoka Thlarau buok a ni pha chun, Thlalèr ram chu ram hnawngah, La hung inchang nawk a ta, Lohai chu rampui angin, La hung zîng khup nawk a tih.
Thlalèr hmun ni hlaka chun, Indiknan ro rêl a ta, Ram thaa chun fel takin, Thil iengkim thaw tàng an tih.
Fel taka thil an thaw leiin, Hmun râlmuong inchang a ta, Felna chun kumkhawtluongin, Muongna le himna intlun a tih.
Ka mihai chu muongleiah, Tu khomin chawkbuoi loin, In himah chêng tàng an tih.
Rampui chu thli le rielin, Hung nuoi hmât vong khom ni sien, Khawpui chu tlu hmât sienkhom,
Ruom tinah thlài chîng in ta, In ran ruol le sabengtunghai, Zalen takin tlâng an ta, In ham a va tha awm de!