Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
Nile vadung hrûla um Ethiopia, Khàu anga thla zâp ri hum hum,
Tuipuiah phairuong long hmang a, Palai hung tir hlaktu ram chu, A chung a va hang pik de aw!Hnam dolkai tha le pangti nâm, An kawl le kienga mihai tìsim, Hnam kol le tong dang hmang mi, Nile vadung pêng dar ramaChênghai kuoma chun fe ro, Aw, nangni palai tuonranghai.
Khawvela chênghai po po, Leihnuoi hluotu po poin, Tlângah indona puonzar, Ka khài phâ hmu seng in tih. Tawtawrawt ka mût phà leh, A ri hre seng bok in tih.
Hi hi LALPA mi hril a nih:"Sûn luma laiking bèl raw angin, Busik hun thal rum vâng laia, Dàidaw pâitu sûm ang elin, Ka chèngna hmuna inthokin, To zingin zuk thlîr ka tih" tiin.
Grêp a pàr a, a hung rà a, Grêp hmina a'n chang hmaa, Theikûng thumnaa a kâuhai, At bonga an dehawn angin, Ethiopia khom la sâm an tih.
An ruonghai chu tlânga vate leRamsahai tlàn di'n mâksan an ta, Nipui sûng vatehaiin tlàn an ta, Thlasik lai ramsahan tlàn an tih.
Chu hun chu a tlung pha chun, Hnam dolkai thà le pangti nâm, An kawl le kienga mihai tìsim, Hnam kol le tong dang hmang mi, Nile vadung pêng dar rama um hai khom, Iengkim LALPA kuomah hungin, A hming chèngna Zion tlângah, Thilpêk hung chawi tâng an tih. Aigupta chungthu hrilna