Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
Damaska chungthu chu hieng ang hin a nih:"Ngai ta, Damaska khawpui chu, Chimin tlu se vong a ta, Khawpui ni zing ta naw nih.
Aroer biela khuohai chu, Ràusanin um vong a ta, Beram ruol bok khawm an ta, Suktitu um ta naw ni hai.
Kula inhuon khawpui hrim hrim, Israel ramah um ta naw ni a, Damaska inlalna khom tawp a ta, Aram mi la um sunhai chun, Israel chan ang chu chang vèin, An ropuina la chuoi vèng a tih, "Iengkim LALPA chun a tih.
"Israel ropuina chu, Chu nî chun chuoi tâng a ta, A ram hausaknahai khom, Zûr thla zo vong tàng a tih.
Refaim ruoma bu sîk huna, Buphal lâk khawm zo hnunga, Lâk hmai zong ang nîng a tih.
Oliv ra sawi til hnung a, A zîk tieng pahni pathum, A buk thatnaah pali panga, La um ang chauh ni tâng a tih, "LALPA, Israel Pathien chun a tih.
Chu huna chun mihaiin, Anni Siemtu tieng nghâng an ta, Israel Mi Thienghlim chu en an tih.
An kuta siem maichàm tieng, Ngha zing ta naw ni hai a, Kuta siem Asera lim thing dâm, Rimtui inhlànna maichâm dâm, Ngaihlu ta bok naw ni hai.
Chu nî chun khaw nghet tak tak, kha hmaa Israelhai leia Hiv mihai le Amor mihai lo tlànsan ang khan an khawpui kul nghet tak takhai chu ram hnuoi chîmbuk kàra rausan khuo ang vong ni tâng a ta, khaw ram inchang tàng a tih.
In Sandamtu Pathien chu, In lo theinghil dêr ta a, In himna kul Lungpui chu, In hriet fùk ta ngai bok nawh. Hmun danga inthoka in làk, Grêp tha tak phun inla khom,
An inthang nuom êm leiin, Ni khat sûngin inpârtir inla khom, Grêp râ hrim lo naw ti niu a, In sìk ding chu lungngaina leNatna benvon chauh nîng a tih.
Hnamhai lungsen hrâng vel chu, Tuipui insok rì ang a nih!Hnamhai rì sosàng dàn chu, Tui tam tak rì ang a nih.
Tui lien sàng ang hum humin, Hnamhai so buon buon sienkhom, Amàn a zilhàu pha chu, Hla takah tlân hmang an ta, Tlânga bu si thli lèn dar ang leThlipuiin kokbong a fen angin, Anni chu hnot lêngin um an tih.
Zàn tienga tium râpthlâk chu, Khaw var hmain a bo zo tah!Chu chu mi roktuhai chan a na, Chu chu mi suomtuhai chan a nih. Ethiopia chungchang thu