Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
ephesians - 1 2 3 4 5 6
Bible Versions
Kha hma khan chu in bawsietnahai le in suolhai leia thi in ni kha.
Chuong lai chun hi khawvel zie ang hin in khawsa a, boruoka thuneitu lal, awinawtuhai chunga tu chena thok mêk thlarau thu thuin in um hlak.
Anni lai chun eini khom ei lo thang ve vong a, ei tisa châk zawng inhoitirna hnotin, ei tisa nuom zawng le ngaituo zawng ei thaw hlak a, mi danghai ang bokin Pathien lungsenna tuor ding hrima pieng ei nih.
Nisienlakhom, zangainaa sip Pathien chun lunginsietna a hau êm leiin,
ei bawsietna leia thi ei ni lai khan Kristaah a mi sukhring a; a lunginsietna zàra sandam in nih.
Pathien chun Krista leh a mi keitho a, vàn hmunahai khin ama leh a mi'n thungtir a.
Ei chunga a zangaina Krista Isua a'n langtir hin hun la hung tlung pei dinga khom lunginsietna hril sèng ruol lo a hauzie a hung suklang a nih.
Lunginsietna zàra ringnaa sandam in nih, chu chu nangni thaw suok a ni naw a, Pathien thilthlawnpêk a nih. a
Thilthaw lei a ni nawh, ni sien chu miin uongpui an tih.
Ei um dàn dinga Pathienin a buotsai lawk anga, thil tha thaw dinga Krista Isua siem, Pathien kutsuok ei nih.
Chuleiin, nangni piengnaa Jentêlhai, mihriem kut hmanga sertanhaiin 'Sertan nawhai' an ti hlak chêu kha hre zing ro;
khâng lai khan Krista in la nei naw a, Israel sûngkuo lakah hnam hrang in ni a, Pathien thutiem thuthlung puoah in um a, hi khawvela hin beiseina hrim nei lo le Pathien khom nei lo in ni hlak kha hre zing bok ro.
Tu ruok hin chu nangni, kha hmaa hla taka um hlakhai kha Krista thisen leiin Krista Isua chun sukhnaiin in um tah.
Krista chu ei inremna a nih. Ama taksa ngei chun Jentelhai le eini Judahai hi pum khatah a mi siem a, ei indaidanna le intaina bang chu a thiek a.
Dân thupêkhai le a bebawmhai chu a hung sukbo a, keini le nangnihai chu amaa chun mihriem thar, pum khatah a mi siem a, inremna a hung intlun a.
Kraws-a chun intaina chu a sukbo a, Jentêlhai le Judahai chu pum khata hung umin Pathien leh ei lo inrem tah a.
A hung khan hla lema um nangnihai kuomah remna Chanchin Tha a hril a, a hnai lema um keinihai kuoma khom remna Chanchin Tha bok chu a hril a.
Ama zàrah Thlarau hmun khatin Pa kuom ei tlung tlàng thei tah a nih.
Chuongchun, tu hin chu ram dang mi le mikhuol châmbâng el in ni ta naw a, mi thienghlimhai leh tuolkhat, Pathien sûngkuo ei ni ta lem.
Tirkohai le zawlneihai lungphûm rem chunga bawl in na, chu lungphûma a kila lung poimaw tak chu Krista Isu a nih.
Chu in pumpui chu ama chunga chun rem khawm a ni a, Lalpa ta dingin tempul thienghlim a hung ni tah.
Nangni khom amaa chun Thlaraua Pathien chengna in dinga mi danghai le rem khawm in nih.