Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
colossians - 1 2 3 4
Bible Versions
Krista kuoma keitho in ni ta si leiin Pathien chang tienga inthung Krista umnaa chung tieng thilhai chu zong ro.
Hnuoi tieng thilah in lungril sie loin chung tieng thilah innghat lem ro.
In thi tah a, in hringna chu tu hin Pathien kuomah Kristaa chun thupin a um ta si a.
Ei hringna bul Krista chu a hung inlang pha leh nangni khom a kuomah ropui takin inlang vêng in tih.
Chuleiin, in khawvel nun suol inngaina hai, tirdakumna hai, hurna hai, châkna suolhai, duâmna (milem biekna) hai hi sukhlum ro.
Chuong thilhai lei chun Pathien lungsenna a hung tlung ding a nih.
Khä hma khan nangni khom chuong ang chun in um ve hlak a ni khah.
Tu ruok hin chu lungsenna hai, lung inlingna hai le intheidanahai bânsan unla, inhrilsietna le tong porchèhai in bàua inthokin suok ta naw raw se.
In mihriem hlui chu a thil chîng hlakhai leh in hlìp thlâk tah leiin, inhlèm tuo ta naw ro.
Tuhin chu mihriem tharin in inthuom tah a, chu chu Siemtu hrietna hau ding le ama angna nei dinga siem tharin a um pei a nih.
Chu nun thara chun Grik le Juda, ser tan le tan lo, hnamchom le awze mi, bawi le bawi lo a um ta naw a, Krista chu iengkim a na, iengkimah a um bok.
Chuongchun, Pathien mi thlang, a mi thienghlim le a dittakhai in ni leiin lungril takah inlàinatna hai, ngilneina hai, inngàitlawmna hai, thuhnuoirolna hai le dawtheina hai chun inthuom ro.
Indaw tuo unla, mi dang laka lungawi nawna in nei khomin inngaidam tuo ro. Lalpan a ngaidam chêu angin inngaidam tuo ve hlak ro.
Chuong po po chunga chun hmangainain inthuom unla, chu chun iengkim duthusama inremin a châr khawm hlak a nih.
Kristaa inremna chun in lungrilah ro rêl raw se, taksa pum khata um dinga ko in ni si a. Lawm nachâng hre bok ro.
Krista thu chu, a hausakna po po leh, nangniah um raw se. Inpâkna hla hai, Pathien hla hai, Thlarau tieng hla hai le chun varna tinrêngin inzirtir unla, infui tuo hlak ro. Lungril taka Pathien chawimawiin hlim takin hla sak ro.
Krista zàra Pä Pathien kuoma lawmthu hril zing pumin in thaw taphot, thuhril amanih thilthaw amanih chu Lalpa Isu hmingin thaw vong ro.
Nuhai, in pasalhai thu awi ro, chu chu Lalpa mihai thaw awm hrim a nih.
Pahai, in nuhmeihai hmangai unla, an lakah rawng naw ro.
Naupanghai, iengkimah in nu le pahai thu awi ro, chu chu Lalpa lawmzawng a ni si a.
Pahai, in nauhai suklungsen naw ro, beidong pal hlauh rawi an tih.
Bawihai, iengkimah in puhai thu zawm unla, mihriem suklawm tumtuhai anga an hmu lai chaua thaw loin lungril takin Lalpa ti pumin an hmu naw lai khomin thaw ro.
In thaw taphot chu mihriem rongbawl ang ni loin Lalpa rongbawl ang lemin titakzetin thaw ro.
Ro hluotu nìna lawmman chu Lalpa kuoma inthokin in hmu ding a nih ti in hriet kha. Lalpa Krista rong a nih in bawl hi. Thil indik lo thawtuhai chun thil indik lo an thaw man hmûng an tih, Pathienin tu khom ditsak bîk a nei si naw a.