Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
1 john - 1 2 3 4 5
Bible Versions
Ngai ta u, Pain a mi lo va hmangai lawm lawm de! Pathien nauhai a min bûk hiel tah hi! Chu chu ei ni tlat si a! Khawvelin a mi hriet nawna san chu ama a hriet naw lei a nih.
Dittakhai, tuhin Pathien nauhai ei ni tah a, iengtin am ei la um ding ruok chu a la'n lang hri nawh. Ama a hung inlang pha chun ama angin ei la um ding a nih ti ruok chu ei hriet, ama ngei chu ei la hmu nawk ding a ni si a.
Chuleiin, Amaa beiseina nei taphot chun ama a thienghlim angin an insukthienghlim hlak.
Tu khom thil suol thaw chun dàn a bawsiet a nih; suol chu dàn bawsietna a ni si a.
Ama ruok chu suol la hmang dingin a hung inlang ti in hriet. Amaa chun suol a um nawh.
Tu khom amaa um chun thil suol a thaw zing ta nawh; tu khom thil suol thaw zingtu chun ama chu a la hmu naw a, hriet khom a la hriet bok nawh.
Nau dittakhai, tu hlêm kawi khomin um naw ro; ama chu mi indik tak a ni angin, thil indik thawtu chu mi indik a nih.
Thil suol thawtu chu Diebola inthoka suok a nih; a tira inthok hrimin Diebol chun thil suol a thaw si a. Pathien Naupa hung inlang san chu, Diebol thilthawhai sukboral a nih.
Tu khom Pathiena pieng chun Pathien chî a pâi tlat tah leiin thil suol a thaw zui zing nawh; Pathiena pieng tah a ni leiin suol a thaw zing thei ta nawh.
Pathien nauhai le Diebol nauhai hriet theina chu hi hi a nih: tu khom thil indik lo thaw le a unau hmangai lo chu Pathiena suok a ni nawh.
Atira inthoka thucha in hriet kha hi hi a nih: ei inhmangai tuo seng ding a nih, ti hi.
Misuola inthoka suok Kaina, a unau thattu ang kha ei ni ding a ni nawh. Ieng leiin am a that a? Ama thilthaw a suol a, a sang thilthaw a'n dik lei a nih.
Unauhai, khawvelin a theida chêu khomin mak ti naw ro.
Eini chun unauhai ei hmangai leiin thìnaa inthokin ei suok a, hringnaah ei lût tah ti ei hriet: unau hmangaina nei naw chu thìnaah a la um zing a nih.
Tu khom mani unau theida chu tuolthat a nih, tu khom tuolthattu chun amaah chatuon hringna a nei nawh ti in hriet.
Aman ei ta dinga hringna a pèka inthok hin hmangaina chu iem a na ti ei hriet tah. Eini khomin unauhai ta dingin hringna ei pêk ve ding a nih.
Tuin amanih khawvel hausakna neiin a unau tlasam hmu sien, ama chu làinat si naw sien, Pathien hmangaina chu ieng tin am amaah um thei a ta?
Nau dittakhai, tongbau le thû chaua inhmangai loin, thilthaw le a takin ni lem raw se.
Ei lungrilin thiem naw a mi'n changtir chàng khomin, thutakah ei um ti inhrieng ei ta, Pathien hmaa khom ngampa takin um thei ei tih;
Pathien chu ei lungril nêkin a ropui lem a, iengkim a hriet vong ti ei hriet si a.
Dittakhai, ei lungrilin thiem naw a mi'n changtir naw chun Pathien ei nèl ngam a nih,
a thupêkhai zawm a, a lawmzawng ei thaw leiin, a kuoma ei hni taphot ei hmu pei hlak.
A thupêk chu hi hi a nih: A Naupa Isu hming ring a, a thupêk anga ei inhmangai tuo hi.
Pathien thupêk zawmtu chu Pathienah a um zing a, Pathien khom amaah a um zing a nih. Chun, einiah Pathien a chêng zing ti ei hrietna chu hi hi a nih: Thlarau a mi pèka hin.