Please Enter Bible Reference like John 3:16, Gen 1:1-5, etc
Bible Versions
जउन कउनो यहोवा क सम्मान करत हीं धन्न अहइँ। उ पचे ओकरे राहन पइ चलत हीं।
तू पचे जेनके बरे काम किहा ह, ओन चिजियन क तू आनन्द लेब्या। ओन अइसी वस्तुअन क कउनो भी मनई तू सबन्स नाहीं छोरी। तू पचे खुस रहब्या अउर तोहरे संग भली बातन घटिहीं।
घरे पइ तोहार घरवाली अंगूरे क बेल क नाईर् फलवती होइ। मेज क चारिहुँ कइँती तोहार संतानन अइसी होइहीं, जइसे जइतून क उ सबइ बृच्छ जेनका तू रोप्या ह।
जउन मनई यहोवा क सम्मान करत हीं उ वइसा ही धन्न अहइँ।
यहोवा सिय्योन स तोहका आसीस दइ। जीवन भर यरूसलेम मँ तोहका वरदानन क आनन्द मिलइ।
तू आपन नाती पोतन क लखइ बरे जिअत रहा। इ मोर कामना अहइ। इस्राएल मँ सान्ति रहइ।